Back to All Events

Mentorski program: od osnov knjiženj do priprave izkazov - Ljubljana


CENA: 1300 EUR + DDV

Program traja 6 tednov in vsebuje 4 osebna srečanja v živo z mentorjem po 6 šolskih ur, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preverjanje znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. Udeleženci boste že ob prijavi na program prejeli dostop do e-učilnice, v kateri vas bo čakalo gradivo in testi za utrjevanje znanja. Dostop do e-učilnice vam bo omogočen leto dni, kar pomeni, da vam v tem času stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva. Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij, združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), in želijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Zastavljen je tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli. Program, kakor tudi mentor, garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev.

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE

 • Osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa,
 • program je strukturiran tako, da skupaj z mentorjem popelje učenca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta,
 • program je odlična priprava na izpit NPK,
 • strokovno bolj napredni učenci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji,
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen 4 srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami,
 • vključeni so novi SRS - mentorica je priznana predavateljica novih SRS,
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki.

POTEK PROGRAMA

Pripravili smo kombinirani mentorski program, ki poteka v klasični učilnici in vzporedno v e-učilnici. Fizična navzočnost udeležencev v klasični učilnici je potrebna le v prvih dveh tednih, na štirih srečanjih, ki trajajo po štiri ure.

1. SREČANJE

10.11.2016, 8:30-11:45

BILANČNO PRAVO IN OSNOVE KNJIŽENJA
 • Bilančno pravo - davki
 • Računovodski izkazi
 • Kontni okvir in kontni načrt
 • Računovodska enačba

2. SREČANJE

17.11.2016, 8:30-11:45

OBRAVNAVA GOSPODARSKIH KATEGORIJ
 • Bilanca stanja-dolgoročna sredstva
 • Bilanca stanja-kratkoročna sredstva
 • Bilanca stanja-pasiva
 • Izkaz poslovnega izida

3. SREČANJE

24.11.2016, 8:30-11:45

ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (I.del)
 • Ustanovitev podjetja
 • Opredmetena in neopredmetena sredstva
 • Zaloge
 • Terjatve in časovne razmejitve

4. SREČANJE

1.12.2016, 8:30-11:45

ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (II.del)
 • Rezervacije, dotacije, subvencije
 • Finančne obveznosti
 • Obveznosti iz poslovanja
 • Davek od dobička

Program se bo po vsakem srečanju vsebinsko dopolnjeval z gradivom iz e-učilnice in s testi za utrjevanje znanja. Po tretjem in četrtem srečanju bodo v gradivo vključene vse rešitve knjiženj iz klasične učilnice in dodatne e-vaje (delovni zvezki z rešitvami).

Sledi utrjevanje znanja. V tem obdobju bodo na voljo delovni zvezki, ki bodo vsebovali po 13 poslovnih dogodkov z rešitvami. Mentorica bo v tem obdobju vsak dan spremljala aktivnosti v e-učilnici.

Po zaključenem programu, bodo udeleženci lahko pristopili k zaključnem testu in pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. E-učilnica bo delovala še eno leto in tudi omogočala dostop do mentorice.

//slo//