Finance za pravnike

560 EUR

280 EUR

280 EUR

Vsak poslovni dogodek je treba presoditi z vidika ekonomske vsebine, pravne oblike in davčnih posledic. Zato smo pripravili izobraževalni program in ne enega samega seminarja ali delavnice. Izvedbo programa smo razdelili v vsebinsko zaokrožene module, katerih vrstni red ni naključen. Vsak naslednji modul predstavlja nadgradnjo znanja pridobljenega na prejšnjih modulih.

Izvedba programa bo v obliki delavnic (največ 15 udeležencev), katerih prednost je:

  • dovolj časa za ponavljanje,
  • nekaj vsebine v elektronski obliki ter predvsem
  • možnost komunikacije s predavatelji tudi po zaključku programa
  • in kar je najpomembnejše – glede na strukturo udeležencev praviloma enako (ne)znanje udeležencev, ki zasledujejo iste cilje.

Izobraževalne delavnice Finance za pravnike so pripravili predavatelji, z dolgoletnimi svetovalnimi izkušnjami s področja računovodenja, revizije, davčnega svetovanja, ocenjevanja vrednosti podjetij in financ. Pri svojem delu se pogosto srečujejo s pravniki, ki bi potrebovali tudi ekonomska znanja, ki jim jih institucionalno pridobljeno znanje ne da v zadostni meri.

ALI JE OBVEZNO OBISKATI VSE MODULE, KI JIH PROGRAM PONUJA?

Ne, moduli so zastavljeni tako, da vsak zase predstavljajo zaključeno celoto, tako, da je možna udeležba tudi na vsakem posameznem modulu.

KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE:

• odvetnikom
• pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu
• podjetniškim in davčnim svetovalcem
• poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb

Izobraževalne delavnice so namenjene pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in pravnikom v podjetjih. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim različnim nefinančnim profilom, ki pri svojem delu potrebujejo ta znanja.

PROGRAM

MODUL I
Program dvodnevne delavnice je oblikovan na podlagi vprašanj, ki jih pravniki v praksi pogosto postavljajo računovodsko-finančnim strokovnjakom. Udeleženci bodo spoznali pravila računovodenja za posamezne gospodarske kategorije. Čeprav je samo pet osnovnih kategorij - prihodki, odhodki, sredstva, obveznosti in kapital, pa se pojavljajo v zelo različnih pojavnih oblikah. Predstavili bomo knjiženje pogostih poslovnih dogodkov in sestavitev letnega poročila. Opozorili bomo na vse pomembne spremembe v letu 2016, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

MODUL II
V izkazu poslovnega izida se nam oči vedno ustavijo na spodnji vrstici, ki se imenuje čisti poslovni izid obračunskega obdobja. Takoj nad njo pa sta dve postavki povezani z davki, ki bi ju morali uporabniki letnih poročil razumeti. Na delavnici bodo predstavljene vse razlike med poslovnim izidom pred davki in davčno osnovo, spoznali boste stalne in začasne razlike ter razkritja v letnih poročilih o davku. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ne obdavčuje samo dobiček temveč tudi druge dohodke, (obresti, licenčnine, dividende), ki so obravnavani različno glede na status zavezancev. Posebej je pri tem pomemben mednarodni vidik obdavčitve – v okviru EU in s tretjimi državami. In seveda večna tematika transfernih cen pri poslovanju med povezanimi osebami.

MODUL III
Računovodski standardi so pravila stroke, ki dopuščajo izbirne možnosti pri merjenju gospodarskih kategorij in zato so izkazi podjetij lahko med seboj neprimerljivi. Letna poročila so edini vir informacij za zunanje uporabnike. Na tej delavnici bomo udeležence usposobili za proučevanje poslovanja svojega podjetja, konkurence ali stranke. Pogledali si bomo, na kaj je treba biti pozoren in kako izkaze prilagoditi tako, da so med seboj primerljivi. In kar postaja vse pomembnejše - kako zaznati težave z likvidnostjo ali solventnostjo.

"Kot izvajalka prvega modula, ki se ga je udeležilo že veliko število pravnikov, lahko zagotovim, da boste udeleženci v najkrajšem možnem času dopolnili/izpopolnili svoje znanje s področja 'financ', kot pogovorno pravniki poimenujejo vsebine, ki smo jih vključili v ta izobraževalni program."
Programska vodja, 
Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj

KDO BO Z VAMI

SILVA KORITNIK RAKELA, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

 

BARBARA GUZINA, samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. Na davčnem področju se je izobraževala doma in predvsem v tujini in ima bogate izkušnje s področja mednarodne obdavčitve. Je redna predavateljica na seminarjih in kongresih s področja računovodstva in obdavčitve. Je tudi avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.

 

SIMON KOLENC, FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.
 

CENA

Cene so navedene pri opisih posameznih modulov, prav tako termin izvajanja in lokacija.

POPUSTI

Pri udeležbi istega udeleženca na 2 (ali več) modulov priznamo 10% popust na celotno izbrano vrednost izobraževanja.

Vsak tretji (ali več), ki se posameznega modula udeleži iz iste institucije, ima 10% popust na ceno modula.

 

IHC