MODUL 1: Bilančno pravo

 
silva.png
 

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji,
  • spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij,
  • usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih,
  • izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti,
  • razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili.

OPIS

Čeprav se pravniki v času študija spoznajo z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Z novelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na delavnici bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Spoznali boste 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

Drugi del delavnice zahteva pripravo v obliki ogleda posnetka knjiženj pogostih poslovnih dogodkov, do katerega boste udeleženci dobili dostop takoj, ko bo izvedba izobraževanja potrjena. Tako boste imeli nekaj dni časa za pripravo, ki je nujna, da se bo naložba v izobraževanje zares povrnila. Na sami delavnici se udeleženci spoznate tudi s sestavo računovodskih izkazov na podlagi ogledanih knjiženj.

Podrobneje boste spoznali posamezne gospodarske kategorije in uporabo načela poštene vrednosti v praksi. Opozorili bomo tudi na prihajajoče spremembe.

Vsebina letnega poročila pa bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič).

PROGRAM


1. dan

9.00 – 10.30
Osnove bilančnega prava
Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU
ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih ZFPPIPP
Računovodski standardi – tudi pogled v prihodnost10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo11.00 – 12.30
Pet računovodskih izkazov – kaj nam povedo
Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz denarnih tokov
Izkaz gibanja kapitala12.30 – 12.45
Krajši odmor12.45 – 14.15
Ugotavljanje poštene vrednosti za računovodske namene
Opredelitev različnih standardov vrednosti
Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
Posebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

Predstavitev zgleda za izdelave računovodskih izkazov
Kaj je dvostavno knjigovodstvo
Kontni okvir in kontni načrt
Računovodska formula
Napotki za ogled video posnetka14.15 – 15.00
Tematika po izboru udeležencev
.

2. dan

9.00 – 10.30
Od knjižb k računovodskim izkazom
(°obvezna predhodna priprava udeležencev)

Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na RI

°Udeleženci dobijo pred srečanjem gradivo v obliki video posnetka in v obliki EXCEL datoteke, ki jim je na voljo po prijavi na izobraževanje. Prikaz knjiženj je opremljen z zvočnim zapisom, v katerem avtorica komentira vsak posamezen zgled in opozarja na posebnosti računovodskih standardov.10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo11.00 – 12.30
Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah
Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
Podrobneje o posameznih sredstvih
Podrobneje o virih sredstev12.30 – 12.45 Krajši odmor12.45 – 14.15
Primerjava ločenih in skupinskih letnih poročil dveh slovenskih podjetij
Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
LP Petrol d.d. in LP Akrapovič, d.o.o.14.15 – 15.00
Teme po izboru udeležencev