MSRP po modulih

Izobraževalni program MSRP v petih modulih je namenjen prvim uporabnikom te zbirke v letu 2016, medtem ko je udeležba na posameznih modulih primerna za vse obstoječe uporabnike zbirke MSRP. Zato smo izvedbo programa razdelili v vsebinsko zaokrožene module. Udeležba na posameznih modulih pa je seveda možna tudi za vse, ki bi želeli le bolje spoznati posamezno področje. Nekaterih specifičnih standardov in pojasnil k standardom ne bomo podrobneje predstavljali, kar pa ne pomeni, da ne morete predavateljev vprašati o njihovi vsebini po zaključku posameznih modulov.

Vsem, ki boste morali pravila standardov uporabiti pri sestavitvi letnega poročila za leto 2016, priporočamo udeležbo na vseh modulih. Izvedba izobraževalnega programa vključuje veliko zgledov knjiženja poslovnih dogodkov in primerov iz letnih poročil slovenskih podjetij, ki že uporabljajo MSRP.


MODUL I: MSRP in dileme ob prehodu (osnove)

CENA: 190€

Prvi modul vključuje splošni pregled vseh standardov iz zbirke MSRP v obsegu, ki je potreben, da uporabniki dobijo vpogled v zbirko. Primerjalni prikaz z zbirko SRS pa omogoča lažje 'branje' zbirke MSRP. V tem modulu predstavimo tudi postopek sprejemanja standardov v EU in pa nekatere določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki postavlja temelje računovodskemu poročanju. Prehod na MSRP zahteva nekatere preračune in posebna razkritja v prvem letnem poročilu, kar obravnava MSRP 1.


MODUL II:  Finančni instrumenti

CENA: 190€

Pretežni del bilance stanja predstavljajo finančni instrumenti, ki se pojavljajo v obliki denarja, terjatev, obveznic, posojil,… Zato v tem modulu obravnavamo vse standarde povezane s finančnimi instrumenti. To so standardi MRS 32, MRS 39 in MSRP 7, ki bodisi zahtevajo ali dovoljujejo merjenje po pošteni vrednosti, ki jo obravnava MSRP 13.Čeprav MSRP 9 še ni sprejet v EU, bomo pogledali tudi kakšne spremembe nas čakajo, ko bo njegova uporaba obvezna.


MODUL III: Nefinančna sredstva

CENA: 190€

Ta modul pokriva pregled sredstev in obveznosti, ki ne ustrezajo definiciji finančnih instrumentov. Med drugim vključuje opredmetena in neopredmetena sredstva, zaloge, davke, rezervacije, pogojna sredstva in obveznosti. Pomembnejši standardi v pregledu so MRS 2, 12, 16, 19, 36, 37, 38 ter 40.


MODUL IV: Poslovne kombinacije in konsolidacija

CENA: 190€

MSRP 3 (angl. Business combinations) je standard, ki ga morajo upoštevati podjetja, ki pridobijo obvladovanje nad drugimi podjetji ali deli podjetij. Vsekakor je ta nujen za vse, ki so vključeni v izdelavo konsolidiranih izkazov. Ob prevzemu podjetja je treba porazdeliti nakupno ceno po posameznih sredstvih in obveznostih prevzetega podjetja (angl. purchase price allocation ). Ob tem lahko nastane dobro ali slabo ime, ki se pripozna v konsolidiranih izkazih. Za izdelavo konsolidiranih izkazov je treba poznati, med drugim, standarde MSRP 10 in MSRP 11.


MODUL V: Prehod na MSRP, letno poročilo in razkritja

CENA: 190€

S tem modulom se zaključi celota pregleda prejšnjih modulov in se predstavi, kako pripraviti prehod in letno poročilo v skladu z MSRP ter vsemi zahtevanimi razkritji, tudi razkritji ob prvem prehodu. Vključuje pa predvsem standarde MRS 1, 7, 8, 10 ter 24 in MSRP 1 ter 8. Poudarek je na prikazu razkritij v letnem poročilu.