Back to All Events

MSRP modul I: MSRP in dileme ob prehodu (osnove) - 3. ponovitev

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 190 EUR + DDV

Pripravili smo posebno izobraževanje – MRSP v petih modulih, ki ga zaradi kompleksnosti in hkrati aktualnosti premierno izvajamo od v jeseni 2016, v februarju, pa pripravljamo že 3. ponovitev! Vsak Modul je zaključena celota, več o vsem si preberite na naslednji povezavi.

V skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (10. odstavek 54. člen ZGD-1) morajo skupine podjetij, ki so v letu 2016 zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, le-te pripraviti v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP).

Kljub temu pa še vedno obstaja možnost, da so posamični računovodski izkazi sestavljeni skladno z lokalnimi (slovenskimi) računovodskimi standardi. Zaradi priprave konsolidiranih računovodskih izkazov skladno z MSRP se bodo morala podjetja odločiti ali bodo posamične računovodske izkaze še naprej pripravljala v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016) ali pa bodo tudi ti pripravljeni na podlagi MSRP. Za marsikatero podjetje to ne bo lahka odločitev, saj obstaja vrsta okoliščin, ki jih je potrebno presoditi, da bo odločitev upravičena.

Naj izpostavimo le nekatere, o katerih bomo tudi razpravljali na seminarju:

 • v primeru, če se podjetje odloči za spremenjen računovodski okvir poročanja (uvedba MSRPjev tudi za posamične računovodske izkaze), mora skladno z zahtevami ZGD-1 le-to dosledno uporabljati najmanj 5 let,
 • potrebna bodo dodatna znanja in izobraževanja vezana na uporabo MSRPjev,
 • dodaten čas, ki je potreben za sestavo posamičnih računovodskih izkazov,
 • dodatna (obsežnejša) razkritja v letnem poročilu, ki jih zahtevajo MSRPji,
 • presoditi je treba davčne učinke ob prehodu.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati različnosti med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Vpogled v zbirko MSRP v kratkem času
 • Prikaz razlik med SRS in MSRP na zgledih knjiženja
 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
 • Primerjalni prikaz učinkov prehoda na SRS 2016 ali MSRP
 • Napotki za opravljaje izpita iz poznavanja MSRP iz prve roke

PROGRAM

9.00 – 10.30
Nacionalna zakonodaja in MSRP

 • Postopek sprejemanja MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Letno poročilo in obvezna razkritja

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP

 • Sistematika zbirke
 • Poštene vrednosti za računovodske namene
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP (nadaljevanje)

 • Dobro ime
 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja
 • Kapital in obveznosti
 • Rezervacije
 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Prehod na MSRP

 • Predstavitev MSRP 1 – ureditev prehoda
 • Zgled prehoda v primerjavi s SRS 2016
 • Obvezna uporaba za konsolidirana poročila – kaj pa samostojni izkazi
 • Primerjalna obdobja v računovodskih poročilih
 • Medletna poročila

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.