Back to All Events

Branje in analiza bilanc za nefinančnike (2 dni)


 • Tax-Fin-Lex d.o.o. Dunajska cesta 20 1000 Ljubljana (map)

CENA: 560 EUR + DDV (2 DNI)

Čeprav se pravniki v času študija spoznajo z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Z novelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na delavnici bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Spoznali boste 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

Drugi del delavnice zahteva pripravo v obliki ogleda posnetka knjiženj pogostih poslovnih dogodkov, do katerega boste udeleženci dobili dostop takoj, ko bo izvedba izobraževanja potrjena. Tako boste imeli nekaj dni časa za pripravo, ki je nujna, da se bo naložba v izobraževanje zares povrnila. Na sami delavnici se udeleženci spoznate tudi s sestavo računovodskih izkazov na podlagi ogledanih knjiženj.

Podrobneje boste spoznali posamezne gospodarske kategorije in uporabo načela poštene vrednosti v praksi. Opozorili bomo tudi na prihajajoče spremembe.

Vsebina letnega poročila pa bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič).

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim različnim nefinančnim profilom, ki pri svojem delu potrebujejo ta znanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji,

 • spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij,

 • usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih,

 • izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti,

 • razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili.

PROGRAM

1. dan

9.00 – 10.30
Osnove bilančnega prava

 • Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU

 • ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih

 • ZFPPIPP

 • Računovodski standardi – tudi pogled v prihodnost

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Pet računovodskih izkazov – kaj nam povedo

 • Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti

 • Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki

 • Izkaz vseobsegajočega donosa

 • zkaz denarnih tokov

 • Izkaz gibanja kapitala

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Ugotavljanje poštene vrednosti za računovodske namene

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti

 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti

 • Posebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

Predstavitev zgleda za izdelave računovodskih izkazov

 • Kaj je dvostavno knjigovodstvo

 • Kontni okvir in kontni načrt

 • Računovodska formula

 • Napotki za ogled video posnetka

14.15 – 15.00
Tematika po izboru udeležencev

2. dan

9.00 – 10.30
Od knjižb k računovodskim izkazom (*obvezna predhodna priprava udeležencev)

 • Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu

 • Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)

 • Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na računovodske izkaze

*Udeleženci dobijo pred srečanjem gradivo v obliki video posnetka in v obliki EXCEL datoteke, ki jim je na voljo po prijavi na izobraževanje. Prikaz knjiženj je opremljen z zvočnim zapisom, v katerem avtorica komentira vsak posamezen zgled in opozarja na posebnosti računovodskih standardov.

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

 • Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev

 • Podrobneje o posameznih sredstvih: opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, časovne razmejitve

 • Podrobneje o virih sredstev: kapital, revalorizacijske rezerve, rezerve nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, lastne delnice, obveznosti

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Primerjava ločenih in skupinskih letnih poročil dveh slovenskih podjetij

 • Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi

 • LP Petrol d.d. in LP Akrapovič, d.o.o.

14.15 – 15.00
Teme po izboru udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.