Back to All Events

Spremembe SRS v letu 2019

 • Plaza Hotel Ljubljana 8 Bratislavska cesta Ljubljana, Ljubljana, 1000 Slovenia (map)
ILU_BN_SEMINARJI.png

Cena: 220 € + DDV

Zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS) je bila temeljito prenovljena v letu 2016. Od takrat je zbirka mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) doživela kar nekaj sprememb, ki jim SRS sledijo.

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki.

17. oktobra 2018 pa so bile sprejete še preostale spremembe SRS 2016 standardov zaradi uskladitve z MSRP 16 – Najemi in MRSP 9 - Finančni instrumenti. Tudi uporabniki zbirke SRS bodo v bodoče poslovne najeme izkazovali v bilanci stanja. Obstaja pa nekaj izjem. 

Spremembe so doživeli naslednji standardi:

 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, ki na novo ureja področje najemov. Večino najemov bo potrebno pripoznati v poslovnih knjigah. Standard je sedaj usklajen z zbirko MSRP, razen na področju prodaje in povratnega najema.

 • SRS 2 – Neopredmetena sredstva se spreminja zaradi najemov in napotuje na smiselno uporabo sprememb SRS 1.

 • SRS 3 – Finančne naložbe, spreminja način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala.

 • SRS 6 – Naložbene nepremičnine, se nanaša na spremembo SRS 1.

 • SRS 14 – Odhodki, se nanaša na spremembo SRS 3.

 • RS 35 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih, se nanaša na spremembo SRS 1.

Med prvimi državami v svetu pa bomo uredili tudi računovodenje kriptovalut s pojasnilom 1 k SRS 11 – Časovne razmejitve. Pojasnilo ima sicer naslov Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, vendar pa ureja tako vrednotenje kriptosredstev pri imenikih kot tudi »obveznosti« pri izdajateljih.

Na našem seminarju boste v kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS:

 • Sestavni del gradiva bodo priloge z zgledi knjiženj ključnih poslovnih dogodkov.

 • V veliko pomoč vam bodo priloge s primerjavo spremenjenih členov standardov v dveh vzporednih stolpcih, saj boste hitro lahko našli spremembe, ki vplivajo na vaše podjetje.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen uporabnikom zbirke SRS - pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami

 • Predstavitev rešitev na zgledih knjiženja

 • Diskusija o tem kaj je treba narediti pri prehodu na nov standard

 • Interaktivna komunikacija s predavateljico in odgovori na vprašanja

 • Predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami iz revidiranja in uvajanja MSRP

PROGRAM

8.45 – 9.00

 • Dobrodošlica ob kavi

9.00 – 10.30

 • SRS 15 (2019) Prihodki

  • Zakaj novi standard

  • Osnovne definicije iz standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena

  • Primerjalni prikaz SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) po členih (Priloga v gradivu)

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Sprememba SRS 3 - Finančni instrumenti

  Pojasnilo o kriptovalutah

  Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)

  • Kdaj govorimo o najemih in kdaj o storitvah

  • Najemi majhne vrednosti in kratkoročni najemi

  • Določanje transakcijske cene

  • Začetno merjenje obveznosti iz najema

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)

  • Kasnejše spremembe najemov – podaljšanje ali krajšanje trajanje najema, odpoved, sprememba višine obroka,

  • Prehod na nov standard

  • Primerjalni prikaz 2016/2019 obstoječih členov SRS (2016) povezanih z najemi (Priloga v gradivu

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Verlag Dashöfer.