Back to All Events

Spremembe SRS v letu 2019

ILU_BN_SEMINARJI.png

CENA: 220 EUR + DDV

Zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS) je bila temeljito prenovljena v letu 2016. Od takrat je zbirka mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) doživela kar nekaj sprememb, ki jim SRS sledijo.

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki.

22. oktobra 2018 pa so bile na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo objavljene še spremembe standardov zaradi uskladitve z MSRP 16 – Najemi in MSRP 9 – Finančni instrumenti. Tudi uporabniki zbirke SRS bodo v bodoče poslovne najeme izkazovali v bilanci stanja. Obstaja pa nekaj izjem. Spremembe se navezujejo na naslednje standarde:

 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva na novo ureja področje najemov. Večino najemov bo potrebno pripoznati v poslovnih knjigah. Standard je sedaj usklajen z zbirko MSRP, razen na področju prodaje in povratnega najema.

 • SRS 2 – Neopredmetena sredstva se spreminja zaradi najemov in napotuje na smiselno uporabo sprememb SRS 1.

 • SRS 3 – Finančne naložbe, spreminja način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala.

 • SRS 6 – Naložbene nepremičnine se nanaša na spremembo SRS 1.

 • SRS 14 – Odhodki, se nanaša na spremembo SRS 3.

 • SRS 35 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih se nanaša na spremembo SRS 1.

Med prvimi državami v svetu pa bomo uredili tudi računovodenje kriptovalut s pojasnilom k SRS 11. Pojasnilo ima sicer naslov Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, vendar pa ureja tako vrednotenje kripto sredstev pri imenikih kot tudi 'obveznosti' pri izdajateljih.

Na našem seminarju boste v kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS:

 • Sestavni del gradiva bodo priloge z zgledi knjiženj ključnih poslovnih dogodkov.

 • V veliko pomoč vam bodo priloge s primerjavo spremenjenih členov standardov v dveh vzporednih stolpcih stolpcih, saj boste hitro lahko našli spremembe, ki vplivajo na vaše podjetje.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen uporabnikom zbirke SRS - pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Zakaj se udeležiti seminarja?

V kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS. Sestavni del gradiva bodo priloge z zgledi knjiženj ključnih poslovnih dogodkov. V veliko pomoč vam bodo priloge s primerjavo spremenjenih členov standardov v dveh vzporednih stolpcih stolpcih, saj boste hitro lahko našli spremembe, ki vplivajo na vaše podjetje.

Program

1. SRS 15 (2019) Prihodki

 • Primerjava SRS 15 (2019) in SRS 15 (2016)

 • Osnovne definicije iz standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena,..

 • Primerjalni prikaz SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) po členih (Priloga v gradivu)

2. Sprememba SRS 3 – Finančni instrumenti

3. Pojasnilo o kriptovalutah

4. Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)

 • Kdaj govorimo o najemih in kdaj o storitvah

 • Najemi manjših vrednosti in kratkotrajni najemi

 • Začetno merjenje obveznosti iz najema

 • Kasnejše spremembe najemov – podaljšanje ali krajšanje trajanje najema, odpoved, sprememba višine obroka,….

 • Prehod na nov standard

 • Primerjalni prikaz 2016/2019 obstoječih členov SRS (2016) povezanih z najemi (Priloga v gradivu)

Kdo bo z vami

Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon.

Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.


S klikom na gumb "prijava" boste preusmerjeni na spletno stran organizatorja seminarja - Verlag Dashöfer.