Back to All Events

MSRP 16: Računovodsko davčna obravnava najemov (lizing) – sedaj in v bodoče

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 190 EUR + DDV

Čeprav MSRP 16 – Najemi še ni sprejet v EU in ga torej tudi ne moremo prebirati v slovenskem jeziku, pa je pričakovati, da bo sprejet do konca leta 2017. Standard dopušča zgodnejšo uporabo, torej ne bo ovir, da bi ga slovenska podjetja prvič uporabila že v letu 2018, skupaj z MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, ki sta že sprejeta v EU. Vsi standardi zahtevajo pretežno uporabo za nazaj, kar pomeni, da bo treba prilagoditi otvoritev v bilanci stanja v obdobju prve uporabe.

Medtem ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standard o najemih (MRS 17), pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo obstajal en sam model, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se je »preselila« v bilanco stanja – razen kratkotrajnih in najemov manjših vrednosti.

Spremembe standarda, oziroma standardov (saj so vsi trije našteti standardi med seboj povezani), bodo prav gotovo zahtevali tudi spremembe na področju davčne zakonodaje. Spregovorili bomo o vedno aktualnih vprašanjih z vidika trenutne ureditve (olajšave za investiranje, prekinitev najema, prodaja in povratni najem, kasnejša vlaganja,…) in nakazali možne rešitve v prihodnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov, kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom, analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo zaposlene v lizing hišah, saj morajo poznati potrebe po podatkih, ki jih bodo njihove stranke potrebovale ob prehodu na nov standard ter informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predstavitev novosti na zgledih
 • Odgovori na konkretna davčna in računovodska vprašanja
 • Sodna praksa v zvezi z obračunom DDV pri lizing pogodbah
 • Predavateljici z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP ter s področja DDV

PROGRAM

9.00 – 10.30

Silva Koritnik Rakela

 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16
 • Računovodenje pri najemodajalcih
  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Razkritja

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Silva Koritnik Rakela

 • Računovodenje pri najemnikih
  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
  • Razkritja
 • Prodaja in povratni najem
 • Najemi v poslovnih združitvah
 • Prehod na MSRP 16

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Aleksandra Heinzer

 • Pojem »lizing« v luči DDV
  • razlika med načini najemanja
  • odbitek DDV in posledice kasnejših sprememb
 • Odpoved pogodbe o finančnem najemu
 • Posredništvo pri lizing pogodbah
 • Prodaja in povratni najem

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

mag. Aleksandra Heinzer je diplomirala na Fakulteti za upravo. Opravila je strokovni izpit iz upravnega postopka in je članica Zbornice davčnih svetovalcev. Leta 2016 je na matični fakulteti uspešno zagovarjala magistrsko s področja DDV in pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti. Skozi dolgoletno delo na področju davčnega svetovanja se je specializirala za področje DDV. Poleg tega, da svojim strankam pomaga reševati DDV probleme, je avtorica številnih člankov in prispevkov ter soavtorica DDV priročnika. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja seminarja - družbo Tax-Fin-Lex.