Back to All Events

Zaključevanje poslovnega leta in obračun DDPO (tako za SRS kot MSRP uporabnike)

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 190 EUR + DDV

Zakon o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2) doživlja stalne spremembe in s 1. januarjem 2017 bomo uporabljali že 22. spremembo tega zakona. Čeprav zadnja sprememba ne posega v zasnovo zakona, se v praksi porajajo številna vprašanja. Veliko jih je povezanih tudi s pravili računovodenja, ki so se v letu 2016 spremenila.

Računovodsko evidentiranje dogodkov je pomembno tudi za sestavitev davčnih obračunov v prihodnjih obdobjih, saj obstajajo številne razlike med obravnavo prihodkov in odhodkov za poslovne in za davčne namene. Prav zato je seminar razdeljen v dva vsebinska sklopa - računovodski in davčni del, ki pa se bosta pri izvajanju prepletala. Predavateljici sta izbrali teme na katere na svojem strokovnem področju največkrat odgovarjata.

V zadnjem delu seminarja bo dovolj časa za vprašanja udeležencev in po končanem seminarju za tiste, ki ste začetniki v stroki. 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vsem, ki ste v podjetjih ali skupinah podjetij zadolženi za sestavitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb – tudi tistim, ki bodo ta obračun sestavljali prvič. Slednjim bomo namenili čas še po zaključku seminarja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • V kratkem času vam bodo predstavljene spremembe v računovodenju in njihov vpliv na izkaze ter davčni obračun
 • Znali boste izračunati odložene davke – delovni zvezek z rešitvami boste dobili v elektronski obliki
 • Pridobili boste teoretične podlage s področja poslovanja med povezanimi osebami
 • Opozorili vas bomo na možnosti optimiranja davčne osnove
 • Na zahtevnejša vprašanja vam bosta odgovarjali kar dve predavateljici – davčna svetovalka in svetovalka s področja SRS in MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30
Spremenjena pravila računovodenja (Silva Koritnik Rakela)

 • Prehod na spremenjene računovodske standarde
 • Popravki napak iz prejšnjih obdobij
 • Razlike v pravilih računovodenja v letu 2016 po gospodarskih kategorijah (dobro ime, osnovna sredstva, finančne naložbe, rezervacije, …)
 • Izračun in pripoznavanje odloženih davkov na zgledu (delovni zvezek z rešitvami bo posredovan v elektronski obliki)

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Pomembna področja obračuna DDPO (mag. Barbara Guzina)

 • Poslovanje s povezanimi osebami z davčnega vidika
 • Davčni odtegljaj in odbitek tujega davka
 • Uporaba mednarodnih pogodb in EU Direktiv za znižanje davčnega bremena

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Davčni obračun od postavke do postavke (mag. Barbara Guzina in Silva Koritnik Rakela)

 • Pregled posameznih postavk prihodkov in odhodkov
 • Povečanja in zmanjšanja davčne osnove
 • Davčne olajšave
 • Izračun davčne obveznosti obdobja in akontacije

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

mag. Barbara Guzina, partnerica in davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje, d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega svetovanja. Izkušnje si je pridobila predvsem kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.