Back to All Events

Finance za pravnike: Davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) - modul II.

 • CPU - parkiranje brezplačno Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 280 EUR + DDV

S poslovnim partnerjem Tax-Fin-Lex smo pripravili posebno izobraževanje – Finance za pravnike v treh modulih, ki ga zaradi velikega zanimanja premierno izvajamo v jeseni 2016! Vsak Modul je zaključena celota, več o vsem si preberite na naslednji povezavi.

Nedavno smo doživeli že 15. spremembo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), odkar je bil zakon v letu 2006 prvič objavljen. Čeprav je število sprememb veliko, pa vsebino sprememb, ki jih je zakon doživel v zadnjih petih letih, lahko predstavimo v zelo kratkem času. Za razumevanje, kaj ta zakon pravzaprav obdavčuje, pa si je treba vzeti nekaj več časa.

V Sloveniji so računovodski izkazi sestavljeni na podlagi ene izmed zbirk standardov - Slovenskih računovodskih standardov (SRS) ali Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), izhodišče za določanje davčne osnove (obdavčljivega dobička). Zakonodajalec za namene določitve davčne osnove ureja priznavanje nekaterih prihodkov in odhodkov drugače, kot jih urejajo računovodski standardi, tak primer so popravki vrednosti terjatev. Nekatere prilagoditve so tudi v primerljivih pravnih redih, kar nekaj pa je takih, ki jih le težko sprejmemo. Na delavnici bomo predstavili vse razlike med poslovnim izidom in davčno osnovo. Spoznali boste stalne in začasne razlike ter razkritja v letnih poročilih o davku.

Poleg tega, da zakon obdavči dobiček, kot razliko med prihodki in odhodki pa vsebuje tudi pravila za obdavčitev drugih dohodkov: dividend, obresti in licenčnin, ki se obdavčujejo z davčnim odtegljajem predvsem v primerih plačil v tujino. Posebno poglavje je namenjeno tudi ugotavljanju transfernih cen, to je cen, med povezanimi osebami.

ZDDPO-2 posebej ureja tudi statusna preoblikovanja, ki bi z davčnega vidika načeloma morala biti vedno nevtralna.

Tudi družbe lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, čeprav je to za družbe precej manj zanimivo kot za s.p.-je. Neto dobiček namreč pripada družbi in ne družbeniku, kot to velja v primeru s.p.-ja.

V primeru, ko pride do dvojne obdavčitve (predvsem v dveh različnih državah), ZDDPO-2 vsebuje nekatere določbe za odpravo le-te, bodisi na podlagi dvostranskih mednarodnih sporazumov, bodisi na podlagi EU Direktiv. Kako lahko mednarodne sporazume uporabimo v praksi, si bomo pogledali na primeru.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem, ki ne sestavljajo davčnih obračunov, želijo pa razumeti zakaj podjetja kljub poslovni izgubi plačujejo davek od dohodkov pravnih oseb, in obratno, zakaj kljub visokim dobičkom ne plačujejo tega davka. Čeprav bomo predstavili posamezne postavke iz davčnega obračuna, pa to ni delavnica o izpolnjevanju obrazca. Kar pa ne pomeni, da se z njim ne boste spoznali. Še več, spoznali se boste z zakonsko zahtevanim obrazcem in številnimi prilogami, ki pojasnjujejo podatke iz obračuna, kot tudi didaktičnim pripomočkom, ki postavke iz obrazca postavi v bolj berljivo obliko.

Poudarki bodo na tistih delih ZDDPO-2, ki urejajo obdavčitev najpogostejših poslovnih dogodkov v praksi.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste vzroke za razliko med poslovnim izidom ter davčno osnovo
 • S seboj boste odnesli zgled davčnega obračuna za dve leti
 • Videli boste, zakaj so transferne cene trenutno največji mednarodni davčni problem
 • Naučili se boste v praksi uporabljati mednarodne sporazume za zmanjšanje davčne obveznosti
 • Predavateljici bosta odgovarjali na vaša vprašanja tudi po zaključku delavnice

PROGRAM

9.00 – 10.30
(Ne)povezanost poslovnega izida in davčne osnove (Silva Koritnik Rakela)

 • Stalne in začasne razlike v davčnem obračunu
 • Predstavitev DDPO-obrazca
 • Zgled izračuna davčne osnove

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Posamezne postavke obračuna DDPO (Barbara Guzina)

 • Dolgoročne rezervacije
 • Popravki vrednosti in odpisi terjatev, prevrednotenje dobrega imena
 • Amortizacija
 • Stroški obresti
 • Privatni stroški
 • Drugi davčno nepriznani odhodki

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Mednarodni vidik DDPO (Barbara Guzina)

 • Transferne cene
 • Obdavčitev dividend, obresti in licenčnin v mednarodnem poslovanju
 • Uporaba mednarodnih pogodb in EU Direktiv

14.15 – 15.00
Teme po izboru udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

Barbara Guzina, samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. Na davčnem področju se je izobraževala doma in predvsem v tujini in ima bogate izkušnje s področja mednarodne obdavčitve. Je redna predavateljica na seminarjih in kongresih s področja računovodstva in obdavčitve. Je tudi avtorica številnih člankov in priporočnikov s področja davkov.