Back to All Events

MSRP modul III: Nefinančna sredstva - 3. ponovitev

  • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 190 EUR + DDV

Pripravili smo posebno izobraževanje – MRSP v petih modulih, ki ga zaradi kompleksnosti in hkrati aktualnosti premierno izvajamo od v jeseni 2016, v februarju, pa pripravljamo že 3. ponovitev! Vsak Modul je zaključena celota, več o vsem si preberite na naslednji povezavi.

V tretjem modulu MSRP: Nefinančna sredstva bodo predstavljena sredstva in obveznosti, ki ne ustrezajo definiciji finančnih instrumentov. Pomembnejši standardi v tem modulu so: MRS 2 – Zaloge, MRS 12 – Davek iz dobička, MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema), MRS 19 – Zaslužki zaposlencev, MRS 36 – Oslabitev sredstev, MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva, MRS 38 – Neopredmetena sredstva ter MRS 40 – Naložbene nepremičnine.

Poleg tega pa bomo obravnavali standarde, ki so povezani s specifičnimi dejavnostmi, kot sta kmetijstvo in opravljanje dejavnosti na podlagi koncesij. Poudarek bo tudi na razkritjih v letnih poročilih, ki jih bo v prvih letnih poročilih po MSRP veliko več.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah), kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • Spoznali boste, katere postavke niso finančni instrumenti
  • Opozorili bomo na izbiro računovodskih usmeritev in njihov vpliv na izkaze
  • Na zgledu boste spoznali kaj pomeni slabitev sredstev
  • Opozorili vas bomo na zahtevana razkritja
  • Predstavili bomo najpogostejša vprašanja iz prakse

PROGRAM

9.00 – 10.30

MRS 15 – Prihodki
MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)
MRS 17 – Najemi
MRS 38 – Neopredmetena sredstva
MRS 40 – Naložbene nepremičnine

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

MRS 12 – Davek iz dobička
MRS 19 – Zaslužki zaposlencev
MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15

MRS 2 – Zaloge
MRS 41 – Kmetijstvo
MRS 36 – Oslabitev sredstev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.