Back to All Events

MSRP in dileme ob prehodu

 • CPU - parkiranje brezplačno Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)
ILU_BN_MSRP.png

CENA 190 EUR + DDV

MSRP in dileme ob prehodu ali prehod iz SRS ni tako težak

V skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (10. odstavek 54. člen ZGD-1) morajo skupine podjetij, ki so zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, le-te pripraviti v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP).

Očitno se je kar nekaj skupin podjetij v letu 2016 odločilo za sestavitev posamičnih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016) in bo za zaposlene v odvisnih družbah leto 2017 leto 'prehoda' na MSRP. Poleg tega pa morajo tudi drugi računovodski strokovnjaki seznaniti z zbirko MSRP. Zato smo se odločili za izvedbo seminarja v katerem se bodo udeleženci seznanili s strukturo zbirke MSRP in z odločitvami ob prehodu.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

Pet koristi za udeležence

 • Vpogled v zbirko MSRP v kratkem času

 • Prikaz razlik med SRS in MSRP na zgledih knjiženja

 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika

 • Primerjalni prikaz učinkov prehoda iz SRS 2016 na MSRP

 • Napotki za opravljaje izpita iz poznavanja MSRP iz prve roke

Program

9.00 – 10.30

Nacionalna zakonodaja in MSRP

 • Postopek sprejemanja MSRP

 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP

 • Davek od dohodkov pravnih oseb

 • Letno poročilo in obvezna razkritja

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP

 • Sistematika zbirke

 • Poštene vrednosti za računovodske namene

 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP (nadaljevanje)

 • Dobro ime

 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja

 • Kapital in obveznosti

 • Rezervacije

 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Prehod na MSRP

 • Predstavitev MSRP 1 – ureditev prehoda

 • Zgled prehoda v primerjavi s SRS 2016

 • Obvezna uporaba za konsolidirana poročila – kaj pa samostojni izkazi

 • Primerjalna obdobja v računovodskih poročilih

 • Medletna poročila

Kdo bo z vami

Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja seminarja, družbo Tax-Fin-Lex.