Back to All Events

Uporaba MSRP 9 (Finančni inštrumenti) in MSRP 15 (Prihodki) na zgledih - 2. ponovitev

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 190 EUR + DDV

S 1. januarjem 2018 bosta začela veljati popolnoma nova standarda (MSRP 9 – Finančni instrumenti, ki bo nadomestil MRS 39, in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, ki bo nadomestil MRS 11, MRS 18, SOP-31 in OPMSRP 13, 15 in 18). Oba sta bila tudi že sprejeta v Evropski uniji, zahtevata pa pretežno retrospektivno implementacijo, kar pomeni, da bo treba pri obeh prilagoditi otvoritev na prvi dan primerljivega obdobja, ki je prikazan v računovodskih izkazih. Torej v večini primerov ju bo treba implementirati na dan 1. januar 2017.

Spremembe, ki jih prinaša in uvaja novi standard MRSP 9 – Finančni inštrumenti, ki nadomešča zdajšnji MRS 39, bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze družb. Novi standard opredeljuje novosti predvsem pri razvrščanju in merjenju finančnih naložb, slabitvah in računovodskem evidentiranju varovanja pred tveganji.

Standard MSRP 15 je že doživel zamik začetka uporabe na 1. januar 2018, kar nakazuje na težave pri izvajanju standarda, ki ima skupaj z napotki za uporabo in primeri več kakor 300 strani. Opredeljuje nov model petih korakov pri določanju prihodkov. Njihovo izvajanje je pomembno, saj pri številnih primerih ni povsem jasno, katero blago ali storitve se prenašajo in kdaj bodo prenesene ter po kakšni ceni. Hkrati opredeljuje kako se ločijo in pripoznavajo različni stroški povezani s pridobitvijo prihodkov ter nova razkritja.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Diskusija kaj vseeno je treba narediti pri poenostavljenem modelu slabitve
 • Predstavitev kompleksnega na razumljiv način
 • Interaktivna komunikacija s predavateljema in odgovori na konkretna vprašanja
 • Predavatelja z večletnimi izkušnjami pri implementaciji MSRP v finančnih kot nefinančnih družbah

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • MSRP 9 – Pripoznanje in odprava pripoznanja in vgrajeni instrumenti
 • MSRP 9 – Razvrščanje in merjenje
 • MSRP 9 – Slabitve – pričakovane izgube in 3 stopenjski model
 • MSRP 9 – Merjenje pričakovanih izgub na delujočih in nedelujočih sredstvih

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • MSRP 9 – Poenostavljen model slabitve – kako vključiti oceno prihodnosti
 • MSRP 9 – Varovanje pred tveganji
 • MSRP 9 – Primerjava z MRS 39 – kaj je isto in kaj drugače
 • MSRP 9 – Nova razkritja
 • MSRP 9 – Možnosti pri prehodu

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • MSRP 15 – Model 5 korakov (Opredelitev pogodbe, Identifikacija izvršitvenih obvez, Določanje transakcijske cene, Razporeditev cene na obveze, Pripoznavanje prihodkov)
 • MSRP 15 – Pogodbeni stroški
 • MSRP 15 – Nova razkritja
 • MSRP 15 – Možnosti pri prehodu

KDO BO Z VAMI

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.