Back to All Events

Mentorski program: od osnov knjiženj do priprave izkazov - Maribor


 • HOTEL DRAŠ POD POHORJEM 57 2000 MARIBOR (map)

CENA: 660 EUR + DDV

Program traja 6 tednov in vsebuje 4 osebna srečanja v živo z mentorjem po 6 šolskih ur, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preveritev znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. V tem času Vam stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva. Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), in želijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Zastavljen je tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli. Program, kakor tudi mentor, garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev.

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE

 • osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa 
 • program je strukturiran tako, da skupaj z mentorjem popelje učenca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta
 • program je odlična priprava na izpit NPK
 • strokovno bolj napredni učenci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen 4 srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami
 • vključeni so novi SRS,  mentorica je priznana predavateljica novih SRS
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki

POTEK PROGRAMA

Pripravili smo kombinirani mentorski program, ki poteka v klasični učilnici in vzporedno v e-učilnici. Fizična navzočnost udeležencev v klasični učilnici je potrebna le v prvih dveh tednih, na štirih srečanjih, ki trajajo po štiri ure.


1. SREČANJE


1.9.2016, 8:30-11:45


BILANČNO PRAVO IN OSNOVE KNJIŽENJA

 • Bilančno pravo - davki

 • Računovodski izkazi

 • Kontni okvir in kontni načrt

 • Računovodska enačba


2. SREČANJE


8.9.2016, 8:30-11:45


OBRAVNAVA GOSPODARSKIH KATEGORIJ

 • Bilanca stanja-dolgoročna sredstva

 • Bilanca stanja-kratkoročna sredstva

 • Bilanca stanja-pasiva

 • Izkaz poslovnega izida


3. SREČANJE


22.9.2016, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (I.del)

 • Ustanovitev podjetja

 • Opredmetena in neopredmetena sredstva

 • Zaloge

 • Terjatve in časovne razmejitve


4. SREČANJE


29.9.2016, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (II.del)

 • Rezervacije, dotacije, subvencije

 • Finančne obveznosti

 • Obveznosti iz poslovanja

 • Davek od dobička

Na prvih dveh srečanjih bomo spoznali toliko teorije, kot je nujno za začetnike. Program se bo po vsakem srečanju vsebinsko dopolnjeval z gradivom iz e-učilnice in s testi za utrjevanje znanja. Po tretjem in četrtem srečanju bodo v gradivo vključene vse rešitve knjiženj iz klasične učilnice in dodatne e-vaje (delovni zvezki z rešitvami).

Sledi utrjevanje znanja. V tem obdobju bodo na voljo delovni zvezki, ki bodo vsebovali po 13 poslovnih dogodkov z rešitvami. Mentorica bo v tem obdobju vsak dan spremljala aktivnosti v e-učilnici.

Po zaključenem programu, bodo udeleženci lahko pristopili k zaključnemu testu in pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. E-učilnica bo delovala še eno leto in tudi omogočala dostop do mentorice.