Back to All Events

Odloženi davki

CENA: 190 EUR + DDV

in kar 50% popust za naročnike e-paketa SRS 2016*

Naša država je s stalnim spreminjanjem davčne zakonodaje poskrbela, da je paleta možnih razlik med računovodskim dobičkom (poslovnim izidom pred davki) in obdavčljivim dobičkom (davčno osnovo) vsako leto drugačna. Marsikaj, kar je veljalo lani, letos ne velja več, ali pa je vsaj nekoliko spremenjeno.

Za uspešno praktično delo in razumevanje pravnih podlag, kot tudi strokovne literature s tega področja, je nujno osvojiti teoretično znanje o odloženih davkih. Ker pa se izračuna odloženih davkov naučimo samo z vajo, bomo to na delavnici tudi naredili. Praktični izračun odloženih davkov za namišljeno podjetje bo potekal v manjših skupinah (vsaj trije udeleženci v skupini). 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO

 • Računovodskim strokovnjakom, ki v praksi še niso izračunavali odloženih davkov, 
 • računovodskim strokovnjakom, ki že imajo praktične izkušnje in želijo pridobiti še nekaj teoretičnega znanja,
 • analitikom računovodskih izkazov, ki želijo razumeti postavke povezane z odloženimi davki ter njihov vpliv na bodoči finančni položaj podjetja ter
 • davčnim svetovalcem s področja davka od dohodkov pravnih oseb.

Ker gre za delavnico, je tudi število udeležencev omejeno na največ 15 oseb. Tako se vam lahko osebno posvetimo in imamo čas odgovoriti na vsa vaša zastavljena vprašanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Seznanili se boste s strokovnimi izrazi s področja odloženih davkov, 
 • razumeli boste vpliv določb zakonodaje preteklih davčnih obdobij na prihodnja davčna obdobja,
 • znali boste izračunati odložene davke za poslovno leto 2015 in 2016 v skladu z ZDDPO-2, SRS 2006, SRS 2016 in MSRP
 • dobili boste obrazec DDPO, ki smo ga »postavili na glavo« in s katerim je veliko lažje razložiti neračunovodjem zakaj plačujete davke, čeprav ste poslovno leto zaključili z izgubo
 • s seboj boste odnesli delovni zvezek z zgledom za samostojno utrjevanje znanja in obrazec DDPO.

PROGRAM

9.00 – 10.30
TEORIJA ODLOŽENIH DAVKOV – OSNOVNI POJMI

 • dobiček pred obdavčitvijo in obdavčljivi dobiček,
 • stalne razlike in začasne razlike,
 • vrste začasnih razlik - odbitne in obdavčljive.

DAVČNA ZAKONODAJE V POVEZAVI Z RAČUNOVODSKIMI STANDARDI

 • opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – amortizacija, slabitve, okrepitve,
 • dobro ime – amortizacija, slabitev,
 • finančne naložbe,
 • terjatve - popravki vrednosti terjatev,
 • zaloge,
 • rezervacije – oblikovanje, poraba, odprava,
 • davčne izgube,
 • davčni dobropisi (prenosljive olajšave, donacije),
 • prehod na spremenjen računovodski okvir.

10.30 – 11.00
ODMOR – čas za okrepčilo in klepet s soudeleženci

11.00 – 12.30

ZGLED IZRAČUNA ODLOŽENIH DAVKOV ZA TRI LETA

 • delo v skupinah
 • za vsako poslovno leto bo predložena rešitev v obliki obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, tabele z izračunom odloženih davkov ter temeljnice za knjiženje,
 • začeli bomo z letom 2014, zaključili pa z letom 2016, vključno s prehodom na spremenjene standarde na dan 1. 1. 2016

RAZKRITJA V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

 • računovodske usmeritve,
 • pojasnila k izkazu poslovnega izida,
 • pojasnila k bilanci stanja.
 • Primer razkritij slovenskega podjetja za leto 2015

12.30 –
in še tri mesece KOMUNIKACIJA V E-UČILNICI

KDO BO Z VAMI

Delavnico bo vodila Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv v Izobraževalni hiši Cilj. 
Poklicno pot je začela na področju informatike, kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila v vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995, ko je pridobila naziv pooblaščene revizorke, in do avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije. 
Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

 

*naročniki e-paketa SRS 2016 lahko izkoristijo 50% popust na kar 2 enodnevna seminarja Izobraževalne hiše Cilj, po lastni izbiri.