Back to All Events

MSRP mudul IV: Poslovne kombinacije in konsolidacija - 2. ponovitev seminarja

 • CPU - parkiranje brezplačno Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

Druga ponovitev seminarja Poslovne kombinacije in konsolidacija

CENA: 190 EUR + DDV

S poslovnim partnerjem Tax-Fin-Lex smo pripravili izobraževanje – MSRP v petih modulih, ki ga zaradi kompleksnosti in hkrati aktualnosti premierno izvajamo v jeseni 2016! Vsak Modul je zaključena celota, več o vsem si preberite na naslednji povezavi.

Za leto 2016 morajo velike skupine podjetij konsolidirane izkaze sestaviti z uporabo MSRP. Skupina podjetij lahko nastane z ustanovitvijo odvisnih podjetij (podjetja pod skupnim upravljanjem) za katera veljajo posebna pravila računovodenja – uporaba knjigovodskih vrednosti. Skupina pa lahko nastane tudi s pridobitvijo deležev v že obstoječih podjetjih in takrat za prevzemnika velja MSRP 3 (angl. Business combinations), ki natančno opredeljuje in zahteva uporabo prevzemne metode.

V takih primerih, pred sestavitvijo konsolidiranih izkazov, računovodje čaka pomembno opravilo, za katerega mora podatke zagotoviti poslovodstvo, ki pa te naloge praviloma prenese na ocenjevalce vrednosti podjetij. Določiti morajo poštene vrednosti sredstev in obveznosti prevzetega podjetja ter izračun dobrega imena. Do teh pridobitev prihaja na različne načine, oziroma so kupnine za pridobitev deležev lahko določene na različne načine – v mislih imamo pogojne kupnine. Veliko izzivov za stroko.

V tem modulu bomo opravili pregled kako MSRP definirajo različne oblike nadzora nad podjetji, kdaj se preide med njimi in kako to posledično vpliva na konsolidirane izkaze ter ovrednotenje sredstev in obveznosti v ločenih ali konsolidiranih računovodskih izkazih. Seveda pa bomo tudi preverili kakšna razkritja so zahtevana.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah), kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Na zgledih boste spoznali katere transakcije predstavljajo poslovne kombinacije
 • Dobili boste napotke za določanje poštenih vrednosti v poslovnih kombinacijah
 • Spoznali boste kako definirati obvladovanje nad povezanimi družbami
 • Predstavili bomo tehnike konsolidiranja podjetij v skupini
 • Interaktivna komunikacija s predavateljema in odgovori na konkretna vprašanja

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Kdaj se uporablja MSRP 3 - Poslovne združitve
 • Kako ravnati kadar se kupujejo samo sredstva podjetja
 • Določitev poštene vrednosti sredstev in obveznosti prevzetega podjetja

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi
 • MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi
 • MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige
 • MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih
 • MSRP 11 - Skupni aranžmaji

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Enostaven zgled konsolidiranih izkazov
 • MSRP 8 - Poslovni odseki

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

Simon Kolenc FCCA, CFA je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Sedaj svoje izkušnje in znanje uporablja za pomoč ostalim, kot samostojni svetovalec in predavatelj.