Back to All Events

Bilančno pravo za pravnike - nadaljevalni modul

  • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)

CENA: 280 EUR + DDV

Maksimalno število udeležencev: 15

Nadaljevalni modul je nadgradnja osnovnega modula. Modul zahteva pripravo v obliki ogleda posnetka knjiženj pogostih poslovnih dogodkov, do katerega boste udeleženci dobili dostop takoj, ko bo izvedba izobraževanja potrjena. Tako boste imeli nekaj dni časa za pripravo, ki je nujna, da se bo naložba v izobraževanje zares povrnila. Na sami delavnici se udeleženci spoznate tudi s sestavo računovodskih izkazov na podlagi ogledanih knjiženj.

V nadaljevalnem modulu boste podrobneje spoznali posamezne gospodarske kategorije in uporabo načela poštene vrednosti v praksi. Poudarili bomo spremembe v letu 2016.

Vsebina letnega poročila pa bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič).

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem, tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim.

PROGRAM

9.00 – 10.30
OD KNJIŽB K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM (*OBVEZNA PREDHODNA PRIPRAVA UDELEŽENCEV)

Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na računovodske izkaze

*Udeleženci dobijo pred srečanjem gradivo v obliki video posnetka in v obliki EXCEL datoteke, ki jim je na voljo po prijavi na izobraževanje. Prikaz knjiženj je opremljen z zvočnim zapisom, v katerem avtorica komentira vsak posamezen zgled in opozarja na posebnosti računovodskih standardov.

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

10.30 – 10.45
ODMOR

10.45 – 12.15
POGLOBLJENO O POSAMEZNIH GOSPODARSKIH KATEGORIJAH

Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
Podrobneje o posameznih sredstvih: opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, časovne razmejitve
Podrobneje o virih sredstev: kapital, revalorizacijske rezerve, rezerve nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, lastne delnice, obveznosti

12.15 – 12.45
ODMOR s prigrizkom in kavico

12.45 – 13.45
PRIMERJAVA SAMOSTOJNIH IN SKUPINSKIH LETNIH POROČIL DVEH SLOVENSKIH PODJETIJ

Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
LP Petrol d.d. in LP Akrapovič, d.o.o.

13.45 – 
Individualna vprašanja udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj. Svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka.