Filtering by: Računovodstvo

6 mesečna praksa SRS 2016 - pogosta vprašanja in primerjava z MSRP
Sep
28
9:00 AM09:00

6 mesečna praksa SRS 2016 - pogosta vprašanja in primerjava z MSRP

Izvedba zagotovljena!

CENA: 120 EUR + DDV

Posebno darilo: dodatna ura izobraževanja, kjer bodo predstavljene reštve iz MSRP, ki se razlikujejo od SRS

V teh dneh se zaključuje prvih šest mesecev, odkar so v uporabi prenovljeni Slovenski računovodski standardi (SRS 2016) ter tudi prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. V praksi so se že pojavila številna vprašanja v zvezi s tem in prav njim je namenjen ta seminar. Tematika bo predstavljena na konkretnih primerih: uporabili bomo e-paket SRS 2016 s 400 zgledi knjiženj in izpostavili vsa tista, kjer se je v praksi do sedaj pojavilo največ vprašanj.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vsem računovodjem in finančnikom, ki uporabljajo Slovenske računovodske standarde ter vsem tistim, ki načrtujejo prehod na Mednarodne računovodske standarde. Le-ti pri marsikaterem računovodji zaradi svoje obsežnosti vzbujajo nelagodje, na seminarju pa boste spoznali, da so SRS precej skladni z MSRP, saj so to standardi, ki se uporabljajo že v 140 državah.

Vsebina seminarja je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva. Še posebej ga priporočamo tistim, ki morajo sprejeti odločitev o morebitnem prehodu na MSRP.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Možnost komunikacije s predavateljico tudi po seminarju
 • Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
 • Prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledu
 • Predstavitev zbirke MSRP in učinki ob prehodu

PROGRAM

9.00 – 10.30

SISTEMATIKA SRS 2016

SPREMEMBE PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH

 • Izračun bilančnega dobička
 • Dobro ime – amortizacija
 • Revalorizacije opredmetenih sredstev
 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.45

POŠTENE VREDNOSTI IN SLABITEV

 • Poštene vrednosti v računovodskih izkazih
 • Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev

PREHOD NA SRS 2016

 • Prehod na SRS 2016  na zgledu knjiženja – tudi davčni vidik
 • Zahtevana razkritja v letnih poročilih 2016
 • Medletno poročanje – posebnosti

PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex na vprašanjih udeležencev

12.45 – 13.00

KRAJŠI ODMOR

13.00 – 13.45

PREHOD NA MSRP 2016    

 • Seznam veljavnih standardov MSRP
 • Predstavitev izbranih razlik v primerjavi s SRS
 • Napotki za prehod na MSRP

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex, d.o.o. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije. Njene strokovne članke si lahko preberete tudi v Temi tedna v TFL Glasniku. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka, z uporabo sodobnih tehnologij, združenih s klasičnim načinom izobraževanja.

View Event →
Sep
21
9:00 AM09:00

Prehod na MSRP

 • GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (map)
 • Google Calendar ICS

Izvedba zagotovljena!

CENA: 190 EUR + DDV

V skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (10. odstavek 54. člen ZGD-1) morajo skupine podjetij, ki so v letu 2016 zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, le-te pripraviti v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP).

Kljub temu pa še vedno obstaja možnost, da so posamični računovodski izkazi sestavljeni skladno z lokalnimi (slovenskimi) računovodskimi standardi. Zaradi priprave konsolidiranih računovodskih izkazov skladno z MSRP, se bodo morala podjetja odločiti ali bodo posamične računovodske izkaze še naprej pripravljala v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016) ali pa bodo tudi ti pripravljeni na podlagi MSRP. Za marsikatero podjetje to ne bo lahka odločitev, saj obstaja vrsta okoliščin, ki jih je potrebno presoditi, da bo odločitev upravičena.

Naj izpostavimo le nekatere:

 • v primeru, če se podjetje odloči za spremenjen računovodski okvir poročanja (uvedba MSRPjev tudi za posamične računovodske izkaze), mora skladno z zahtevami ZGD le-to dosledno uporabljati najmanj 5 let,
 • potrebna bodo dodatna znanja in izobraževanja vezana na uporabo MSRPjev,
 • dodaten čas, ki je potreben za sestavo posamičnih računovodskih izkazov,
 • dodatna (obsežnejša) razkritja v letnem poročilu, ki jih zahtevajo MSRPji,
 • presoditi je treba davčne učinke ob prehodu.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati različnosti med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in svetovalcem, v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • V kratkem času boste pridobili vpogled v zbirko MSRP
 • Prikaz razlik med SRS in MSRP na zgledih knjiženja
 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
 • Primerjalni prikaz učinkov prehoda na SRS 2016 ali MSRP
 • Napotki za opravljaje izpita iz poznavanja MSRP - iz prve roke

PROGRAM

9.00 – 10.30
Nacionalna zakonodaja in MSRP

 • Postopek sprejemanja MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Letno poročilo in obvezna razkritja

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP

 • Sistematika zbirke
 • Poštene vrednosti za računovodske namene
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30
Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP (nadaljevanje)

 • Dobro ime
 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja
 • Kapital in obveznosti
 • Rezervacije
 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15
Prehod na MSRP

 • Predstavitev MSRP 1 – ureditev prehoda
 • Zgled prehoda v primerjavi s SRS 2016
 • Obvezna uporaba za konsolidirana poročila – kaj pa samostojni izkazi
 • Primerjalna obdobja v računovodskih poročilih
 • Medletna poročila

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije. Njene strokovne članke si lahko preberete tudi v Temi tedna v TFL GlasnikuNjeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka, z uporabo sodobnih tehnologij, združenih s klasičnim načinom izobraževanja.

View Event →
Aug
24
9:00 AM09:00

Izkaz denarnih tokov

CENA: 190 EUR + DDV

in kar 50% popust za naročnike e-paketa SRS 2016*

Poznavanje izkaza denarnih tokov, ki ga mora sestaviti vse več podjetij, je bistveno za razumevanje poslovanja podjetja. Izkaz denarnih tokov se lahko sestavi na dva načina. Prevladujoča oblika poročanja pri slovenskih družbah izhaja iz poslovnega izida s prilagoditvami. 

Pri tem naletimo v praksi na številne nejasnosti glede transakcij, ki ne predstavljajo odtokov oziroma pritokov – npr. prevrednotovalni odhodki in prihodki, povečanje kapitala s stvarnimi vložki, pridobitev sredstva na podlagi pogodbe o finančnem najemu.

Na delavnici bomo podali teoretične podlage za sestavitev tega izkaza, ki jih je potrebno poznati. Na zgledu, ki vam ga bomo v elektronski obliki posredovali že pred delavnico, bomo tudi sestavili izkaz denarnih tokov. Enkrat kot učni pripomoček (EXCEL tabelo) in drugič v obliki iz računovodskih standardov.

Zagotavljamo vam, da boste znali sestaviti izkaz denarnih tokov za svoje podjetje in da boste znali 'prebirati' izkaze denarnih tokov drugih podjetij. In pa ker je zelo pomembno – tudi po končani delavnici boste lahko predavateljico kaj vprašali.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Na delavnico vabimo vse, ki morajo sestaviti izkaz denarnih tokov ali pa želijo razumeti ta izkaz: računovodje, davčne svetovalce, pravnike, analitike v finančnih institucijah, člane nadzornih svetov.

Ker gre za delavnico, je tudi število udeležencev omejeno na največ 15 oseb. Tako se vam lahko osebno posvetimo in imamo čas odgovoriti na vsa vaša zastavljena vprašanja.

KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Možnost komunikacije s predavateljico tudi po srečanju v klasični učilnici,
 • zgled sestavitve izkaza denarnih tokov v enostavnem učnem pripomočku (EXCEL), ki ga boste dobili v trajno last,
 • delo v skupini in komentiranje sestavljenega izkaza denarnih tokov,
 • delovni zvezki za domačo nalogo – samo z vajo se naučimo (rešitev seveda priložimo).

PROGRAM

9.00 – 10.30
TEORETIČNE PODLAGE

 • kaj sploh je izkaz denarnih tokov
 • pravila sestavljanja
 • predstavitev dveh različnih oblik izkaza denarnih tokov
 • razlike med SRS in MSRP
 • preverjanje razumevanja teoretičnih podlag

Sestavljanje izkaza denarnih tokov, le z nekaj postavkami (EXCEL)

10.30 – 11.00
ODMOR
– čas za okrepčilo in klepet s soudeleženci

11.00 – 12.30
ANALIZA IZKAZA DENARNIH TOKOV NA PRIMERU SLOVENSKIH PODJETIJ

 • izkaz denarnih tokov po neposredni metodi
 • izkaz denarnih tokov po posredni metodi

VAJA IZDELAVE IZKAZA DENARNIH TOKOV

12.30 –
in še tri mesece KOMUNIKACIJA V E-UČILNICI

KDO BO Z VAMI

Delavnico bo vodila Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv v Izobraževalni hiši Cilj.
Poklicno pot je začela na področju informatike, kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila v vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995, ko je pridobila naziv pooblaščene revizorke, in do avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije. 
Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

 

*naročniki e-paketa SRS 2016 lahko izkoristijo 50% popust na kar 2 enodnevna seminarja Izobraževalne hiše Cilj, po lastni izbiri.

 
View Event →
Jul
5
to Jul 15

Mentorski program: od osnov knjiženj do priprave izkazov - Ljubljana

 • Verlag Dashöfer, založba (map)
 • Google Calendar ICS

CENA: 560 EUR + DDV

Program je v poletnem obdobju strnjen in traja 4 tedne ter vsebuje 4 osebna srečanja v živo z mentorjem po 6 šolskih ur, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preveritev znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. V tem času Vam stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva. Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), in želijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Zastavljen je tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli. Program, kakor tudi mentor, garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev.

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE

 • osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa 
 • program je strukturiran tako, da skupaj z mentorjem popelje učenca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta
 • program je odlična priprava na izpit NPK
 • strokovno bolj napredni učenci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen 4 srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami
 • vključeni so novi SRS,  mentorica je priznana predavateljica novih SRS
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki

POTEK PROGRAMA

Pripravili smo kombinirani mentorski program, ki poteka v klasični učilnici in vzporedno v e-učilnici. Fizična navzočnost udeležencev v klasični učilnici je potrebna le v prvih dveh tednih, na štirih srečanjih, ki trajajo po štiri ure.


1. SREČANJE


5.7.2016, 8:30-11:45


BILANČNO PRAVO IN OSNOVE KNJIŽENJA


 • Bilančno pravo - davki

 • Računovodski izkazi

 • Kontni okvir in kontni načrt

 • Računovodska enačba
2. SREČANJE


8.7.2016, 8:30-11:45


OBRAVNAVA GOSPODARSKIH KATEGORIJ


 • Bilanca stanja-dolgoročna sredstva

 • Bilanca stanja-kratkoročna sredstva

 • Bilanca stanja-pasiva

 • Izkaz poslovnega izida
3. SREČANJE


12.7.2016, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (I. del)


 • Ustanovitev podjetja

 • Opredmetena in neopredmetena sredstva

 • Zaloge

 • Terjatve in časovne razmejitve
4. SREČANJE


15.7.2015, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (II.del)


 • Rezervacije, dotacije, subvencije

 • Finančne obveznosti

 • Obveznosti iz poslovanja

 • Davek od dobičkaNa prvih dveh srečanjih bomo spoznali toliko teorije, kot je nujno za začetnike. Program se bo po vsakem srečanju vsebinsko dopolnjeval z gradivom iz e-učilnice in s testi za utrjevanje znanja. Po tretjem in četrtem srečanju, bodo v gradivo vključene vse rešitve knjiženj iz klasične učilnice in dodatne e-vaje (delovni zvezki z rešitvami).

Sledi utrjevanje znanja. V tem obdobju bodo na voljo delovni zvezki, ki bodo vsebovali po 13 poslovnih dogodkov z rešitvami. Mentorica bo v tem obdobju vsak dan spremljala aktivnosti v e-učilnici.

Po zaključenem programu, bodo udeleženci lahko pristopili k zaključnemu testu in pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. E-učilnica bo delovala še eno leto in tudi omogočala dostop do mentorice.

View Event →
Jun
30
10:00 AM10:00

BREZPLAČEN webinar: SRS 2016 - Kaj je nujno vedeti še pred dopustom?

CENA: BREZPLAČNO

V letu 2016 morate biti računovodski strokovnjaki pozorni na številne spremembe, ki vplivajo na delo v računovodstvih – predvsem na spremenjeno zbirko Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016) in novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Med njimi so spremembe 8. poglavja ZGD-1, ki ureja računovodsko poročanje in bi ga računovodje morali sedaj že dobro poznati.

Letošnje spremembe pa zahtevajo kar nekaj pomembnih odločitev. Med drugim boste nekateri računovodje obremenjeni s pripravo medletnega poročila – še pred dopustom. Na katere naloge ne smete pozabiti, če želite mirno dopustovati?

V praksi se že pojavljajo številna vprašanja, na katera bomo odgovorili na webinarju, ki ga bomo izvajali s poslovnim partnerjem PRONET iz Kranja, 30. 6. 2016 ob 10:00. Webinar bo trajal 1 uro. Vsebine bomo obravnavali skozi praktične primere in jasne prikaze.

Kaj boste izvedeli?

PREHOD NA SRS 2016 NA ZGLEDU

Temeljnica za knjiženje
Zgled pojasnil k računovodskim izkazom
Poročanje AJPES

SPREMEMBE SRS 2016 NA ZGLEDIH – TUDI DAVČNI VIDIK

Dobro ime – amortizacija ali slabitev
Revalorizacija zgradb in zemljišč
       Knjiženje in vpliv na izkaze
       Povečanje kapitala iz revalorizacijskih rezerv
Finančne naložbe v družbe v skupini
Naložbene nepremičnine

POGOSTA VPRAŠANJA V PRAKSI NA ZGLEDIH

Rezervacije za pokojnine
Neizkoriščeni dopusti
Vprašanja po vaši izbiri

View Event →
Jun
29
10:00 AM10:00

WEBINAR: Prehod na SRS - kaj je res treba vedeti

CENA: BREZPLAČNO 

Webinar je zaprtega tipa in dostopen samo naročnikom računovodskega portala DaRa, založbe Verlag Dashöfer.

Prehod na SRS 2016 – kaj je res treba vedeti

Pred odhodom na dopust, bo kar nekaj računovodij moralo sestaviti medletno poročilo. In v praksi se tako porajajo že številna vprašanja. Nanje bomo odgovorili v spletnem seminarju Prehod na SRS 2016 – kaj je res treba vedeti in to na način, ki ste ga računovodje vajeni - na zgledih knjiženja.

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

PROGRAM

 • Prehod na SRS 2016 na zgledu
  Temeljnica za knjiženje
  Zgled pojasnil k računovodskim izkazom
  Poročanje AJPES
   
 • Spremembe SRS 2016 na zgledih – tudi davčni vidik
  Dobro ime - amortizacija ali slabitev
  Revalorizacija zgradb in zemljišč
          Knjiženje in vpliv na izkaze
          Povečanje kapitala iz revalorizacijskih rezerv
  Finančne naložbe v družbe v skupini
  Naložbene nepremičnine
   
 • Pogosta vprašanja v praksi na zgledih
  Rezervacije za pokojnine
  Neizkoriščeni dopusti
  Vprašanja po vaši izbiri

 

 

 

View Event →
Jun
10
9:00 AM09:00

Bilančno pravo za pravnike - nadaljevalni modul

CENA: 280 EUR + DDV

Maksimalno število udeležencev: 15

Nadaljevalni modul je nadgradnja osnovnega modula. Modul zahteva pripravo v obliki ogleda posnetka knjiženj pogostih poslovnih dogodkov, do katerega boste udeleženci dobili dostop takoj, ko bo izvedba izobraževanja potrjena. Tako boste imeli nekaj dni časa za pripravo, ki je nujna, da se bo naložba v izobraževanje zares povrnila. Na sami delavnici se udeleženci spoznate tudi s sestavo računovodskih izkazov na podlagi ogledanih knjiženj.

V nadaljevalnem modulu boste podrobneje spoznali posamezne gospodarske kategorije in uporabo načela poštene vrednosti v praksi. Poudarili bomo spremembe v letu 2016.

Vsebina letnega poročila pa bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič).

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem, tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim.

PROGRAM

9.00 – 10.30
OD KNJIŽB K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM (*OBVEZNA PREDHODNA PRIPRAVA UDELEŽENCEV)

Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na računovodske izkaze

*Udeleženci dobijo pred srečanjem gradivo v obliki video posnetka in v obliki EXCEL datoteke, ki jim je na voljo po prijavi na izobraževanje. Prikaz knjiženj je opremljen z zvočnim zapisom, v katerem avtorica komentira vsak posamezen zgled in opozarja na posebnosti računovodskih standardov.

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

10.30 – 10.45
ODMOR

10.45 – 12.15
POGLOBLJENO O POSAMEZNIH GOSPODARSKIH KATEGORIJAH

Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
Podrobneje o posameznih sredstvih: opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, časovne razmejitve
Podrobneje o virih sredstev: kapital, revalorizacijske rezerve, rezerve nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, lastne delnice, obveznosti

12.15 – 12.45
ODMOR s prigrizkom in kavico

12.45 – 13.45
PRIMERJAVA SAMOSTOJNIH IN SKUPINSKIH LETNIH POROČIL DVEH SLOVENSKIH PODJETIJ

Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
LP Petrol d.d. in LP Akrapovič, d.o.o.

13.45 – 
Individualna vprašanja udeležencev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj. Svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka.

View Event →
Jun
3
9:00 AM09:00

Bilančno pravo za pravnike - osnovni modul

CENA: 280 EUR + DDV

Maksimalno število udeležencev: 15

Čeprav se pravniki v času študija spoznate z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Z zadnjo novelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na seminarju bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Na seminarju boste spoznali 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem, tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji
 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih
 • Izvedeli boste kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili

PROGRAM

9.00 – 10.30
OSNOVE BILANČNEGA PRAVA

 • Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU
 • ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih
 • ZFPPIPP
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja

10.30 – 10.45
ODMOR

10.45 – 12.15
PET RAČUNOVODSKIH IZKAZOV - KAJ NAM POVEDO

 • Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
 • Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala

12.15 – 12.45
ODMOR s prigrizkom in kavico

12.45 – 13.45
UGOTAVLJANJE POŠTENE VREDNOSTI ZA RAČUNOVODSKE NAMENE

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • osebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj. Svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka.

View Event →
May
13
9:00 AM09:00

Bilančno pravo za pravnike - osnovni modul

CENA: 280 EUR + DDV

Maksimalno število udeležencev: 15

Čeprav se pravniki v času študija spoznate z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Z zadnjo novelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na seminarju bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Na seminarju boste spoznali 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem, tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji
 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih
 • Izvedeli boste kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili

PROGRAM

9.00 – 10.30
OSNOVE BILANČNEGA PRAVA

 • Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU
 • ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih
 • ZFPPIPP
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja

10.30 – 10.45
ODMOR

10.45 – 12.15
PET RAČUNOVODSKIH IZKAZOV - KAJ NAM POVEDO

 • Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
 • Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala

12.15 – 12.45
ODMOR s prigrizkom in kavico

12.45 – 13.45
UGOTAVLJANJE POŠTENE VREDNOSTI ZA RAČUNOVODSKE NAMENE

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • osebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj. Svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka.

View Event →
May
12
to Jun 2

Mentorski program: od osnov knjiženj do priprave izkazov - Ljubljana

CENA: 560 EUR + DDV

Program traja 6 tednov in vsebuje 4 osebna srečanja v živo z mentorjem po 6 šolskih ur, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preveritev znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. V tem času Vam stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva. Svojo poklicno kariero je začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. Do leta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah računovodskih izkazov v okviru mednarodnih revizijskih družb. Je avtorica strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim Praktični vodič po računovodstvu, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer. Njeno osebno poslanstvo je mentorstvo mlajšim kolegom na poti do računovodskega strokovnjaka z uporabo sodobnih tehnologij združenih z klasičnim načinom izobraževanja v okviru Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), in želijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Program je zastavljen tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli.  Program, kakor tudi mentor garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev.

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE

 • osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa (6 tednov)
 • program je strukturiran tako, da skupaj z mentorjem popelje učenca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta
 • program je odlična priprava na izpit NPK
 • strokovno bolj napredni učenci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen 4 srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami
 • vključeni so novi SRS,  mentorica je priznana predavateljica novih SRS
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki

POTEK PROGRAMA

Pripravili smo kombinirani mentorski program, ki poteka v klasični učilnici in vzporedno v e-učilnici. Fizična navzočnost udeležencev v klasični učilnici je potrebna le v prvih dveh tednih, na štirih srečanjih, ki trajajo po štiri ure.


1. SREČANJE


12.5.2016, 8:30-11:45


BILANČNO PRAVO IN OSNOVE KNJIŽENJA


 • Bilančno pravo - davki

 • Računovodski izkazi

 • Kontni okvir in kontni načrt

 • Računovodska enačba
2. SREČANJE


19.5.2016, 8:30-11:45


OBRAVNAVA GOSPODARSKIH KATEGORIJ


 • Bilanca stanja-dolgoročna sredstva

 • Bilanca stanja-kratkoročna sredstva

 • Bilanca stanja-pasiva

 • Izkaz poslovnega izida
3. SREČANJE


26.5.2016, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (I. del)


 • Ustanovitev podjetja

 • Opredmetena in neopredmetena sredstva

 • Zaloge

 • Terjatve in časovne razmejitve
4. SREČANJE


2.6.2015, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (II.del)


 • Rezervacije, dotacije, subvencije

 • Finančne obveznosti

 • Obveznosti iz poslovanja

 • Davek od dobičkaNa prvih dveh srečanjih bomo spoznali toliko teorije, kot je nujno za začetnike. Program se bo po vsakem srečanju vsebinsko dopolnjeval z gradivom iz klasične učilnice in s testi za utrjevanje znanja. Po tretjem in četrtem srečanju bodo v gradivo vključene vse rešitve knjiženj iz klasične učilnice in dodatne vaje (delovni zvezki z rešitvami).

Nadaljnji štirje tedni so namenjeni utrjevanju znanja. V tem obdobju bodo na voljo delovni zvezki, ki bodo vsebovali po 13 poslovnih dogodkov z rešitvami. Mentorica bo v tem obdobju vsak dan spremljala aktivnosti v e-učilnici.

Po šestih tednih programa bodo udeleženci lahko pristopili k zaključnemu testu in pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. E-učilnica bo delovala še eno leto in tudi omogočala dostop do mentorice.

 

NAZAJ NA SEZNAM

 
View Event →
May
6
9:00 AM09:00

Osnovni modul - Bilančno pravo za pravnike

CENA: 280 EUR + DDV

Maksimalno število udeležencev: 15

Čeprav se pravniki v času študija spoznate z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Z zadnjo novelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na seminarju bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Na seminarju boste spoznali 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem, tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji
 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih
 • Izvedeli boste kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili

PROGRAM

9.00 – 10.30
OSNOVE BILANČNEGA PRAVA

 • Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU
 • ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih
 • ZFPPIPP
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja

10.30 – 10.45
ODMOR

10.45 – 12.15
PET RAČUNOVODSKIH IZKAZOV - KAJ NAM POVEDO

 • Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
 • Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala

12.15 – 12.45
ODMOR s prigrizkom in kavico

12.45 – 13.45
UGOTAVLJANJE POŠTENE VREDNOSTI ZA RAČUNOVODSKE NAMENE

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • osebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj. Svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka.

View Event →
Apr
15
to Apr 22

Vse, kar mora pravnik vedeti o računovodstvu

CENA: 420 EUR + DDV

Že 22. ponovitev delavnice v treh letih dokazuje, da smo izbrali pravo vsebino za pravo ciljno publiko. In tudi pravega partnerja za trženje našega izdelka. Delavnica bi se z malenkostnimi prilagoditvami lahko izvedla tudi, če bi v njenem naslovu pravnike nadomestili s kakšnim drugim poklicem. Njene značilnosti so: enako (ne)znanje udeležencev, enaki učni cilji, dovolj časa za ponavljanje, nekaj vsebine v elektronski obliki in ne nazadnje možnost komunikacije s predavateljico tudi po zaključku programa.

DELAVNICA JE NAMENJENA:

• odvetnikom
• pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu
• podjetniškim in davčnim svetovalcem
• poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb

PROGRAM

Petek, 15. april 2016

8.45 sprejem udeležencev

9.00–10.30 Osnove bilančnega prava
• ZGD-1, ZFPPIPP, Zakon o bančništvu in drugi zakoni
• Povezanost SRS in MSRP
• Predvidene spremembe računovodskih standardov

10.30–10.45 odmor

10.45–12.15 Pet računovodskih izkazov
• Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
• Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
• Izkaz vseobsegajočega donosa
• Izkaz denarnih tokov
• Izkaz gibanja kapitala

12.15–12.45 odmor

12.45–13.45 Pet računovodskih izkazov (nadaljevanje)

13.45–14.30 Predstavitev zgleda za izdelavo računovodskih izkazov
• Kontni okvir in kontni načrt
• Računovodska formula za razumevanje knjižb

14.30–15.00 Vprašanja udeležencev

Petek, 22. april 2016

9.00–10.00 Od knjižb k računovodskim izkazom*

• Zgled − ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
• Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
• Ob vsakem dogodku prikaz vpliva na računovodske izkaze
*Gradivo prejmete vnaprej, po elektronski pošti, v Excelovi obliki ter v obliki videoposnetka in zvočnega komentarja vseh knjižb

10.30–10.45 odmor

10.45–11.30 Osnove obračuna davka od dohodkov pravnih oseb na zgledu*
*Udeležencem bo na voljo e-gradivo za samostojno učenje, ki bo vključevalo tudi (neobvezno) preizkus znanja. S tem boste imeli možnost spoznati zakonske podlage že pred delavnico (dostop do učilnice bo
omogočen 3 mesece).

11.30–12.15 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

• Opredmetena sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, odložene terjatve za davek,
lastne delnice, rezervacije, časovne razmejitve …
• Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
• Pogoste težave v praksi

12.15–12.45 Odmor

12.45–13.45 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah (nadaljevanje)

13.45–14.30 Primerjava letnih poročil dveh slovenskih podjetij

• Katere informacije (ni)so v letnem poročilu
• Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi

14.30–15.00 Vprašanja udeležencev

View Event →
Apr
13
to Apr 15

Registrska šola 2016

 • Kongresni center Bernardin (map)
 • Google Calendar ICS

Z veseljem smo se odzvali povabilu Centra za izobraževanje v pravosodju na tradicionalno Registrsko šolo v Portorožu, ki jo bo vodil vrhovni sodnik svetnik Vladimir Balažic.

Prvi dan bo med izbranimi predavatelji tudi Silva Koritnik Rakela, urednica in avtorica učnih gradiv Izobraževalne hiše Cilj, ki bo predavala o implementaciji nove računovodske direktive.

View Event →
Apr
8
9:00 AM09:00

Bilančno pravo za pravnike

CENA: 230 EUR + DDV

Čeprav se pravniki v času študija spoznate z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Z zadnjo novelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na seminarju bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Na seminarju boste spoznali 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem, tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji
 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih
 • Izvedeli boste kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili

PROGRAM

9.00 – 10.30
OSNOVE BILANČNEGA PRAVA

 • Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU
 • ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih
 • ZFPPIPP
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja

10.45 – 12.15
PET RAČUNOVODSKIH IZKAZOV - KAJ NAM POVEDO

 • Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
 • Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala

12.15 – 12.45
ODMOR s prigrizkom in kavico

12.45 – 13.45
UGOTAVLJANJE POŠTENE VREDNOSTI ZA RAČUNOVODSKE NAMENE

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • Posebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela je predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj.

Svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010 je kot pooblaščena revizorka sodelovala pri revizijah mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR.

Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka.

View Event →
Apr
7
to Apr 28

Mentorski program: od osnov knjiženj do priprave izkazov - Maribor

CENA: 560 EUR + DDV

Program traja 6 tednov in vsebuje 4 osebna srečanja v živo z mentorjem po 6 šolskih ur, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preveritev znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. V tem času Vam stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva. Ker je cilj programa usposobiti udeležence za uporabo zakonodaje, bo z vami tudi portal FinD-INFO.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), in želijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Program je zastavljen tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli.  Program, kakor tudi mentor garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev.

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE

 • osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa (6 tednov)
 • program je strukturiran tako, da skupaj z mentorjem popelje učenca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta
 • program je odlična priprava na izpit NPK
 • strokovno bolj napredni učenci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen 4 srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami
 • vključeni so novi SRS,  mentorica je priznana predavateljica novih SRS
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki

POTEK PROGRAMA

Pripravili smo kombinirani mentorski program, ki poteka v klasični učilnici in vzporedno v e-učilnici. Fizična navzočnost udeležencev v klasični učilnici je potrebna le v prvih dveh tednih, na štirih srečanjih, ki trajajo po štiri ure.


1. SREČANJE


7.4.2016, 8:30-11:45


BILANČNO PRAVO IN OSNOVE KNJIŽENJA


 • Bilančno pravo - davki

 • Računovodski izkazi

 • Kontni okvir in kontni načrt

 • Računovodska enačba
2. SREČANJE


14.4.2016, 8:30-11:45


OBRAVNAVA GOSPODARSKIH KATEGORIJ


 • Bilanca stanja-dolgoročna sredstva

 • Bilanca stanja-kratkoročna sredstva

 • Bilanca stanja-pasiva

 • Izkaz poslovnega izida
3. SREČANJE


21.4.2016, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (I. del)


 • Ustanovitev podjetja

 • Opredmetena in neopredmetena sredstva

 • Zaloge

 • Terjatve in časovne razmejitve
4. SREČANJE


28.4.2015, 8:30-11:45


ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (II.del)


 • Rezervacije, dotacije, subvencije

 • Finančne obveznosti

 • Obveznosti iz poslovanja

 • Davek od dobičkaNa prvih dveh srečanjih bomo spoznali toliko teorije, kot je nujno za začetnike. Program se bo po vsakem srečanju vsebinsko dopolnjeval z gradivom iz klasične učilnice in s testi za utrjevanje znanja. Po tretjem in četrtem srečanju bodo v gradivo vključene vse rešitve knjiženj iz klasične učilnice in dodatne vaje (delovni zvezki z rešitvami).

Nadaljnji štirje tedni so namenjeni utrjevanju znanja. V tem obdobju bodo na voljo delovni zvezki, ki bodo vsebovali po 13 poslovnih dogodkov z rešitvami. Mentorica bo v tem obdobju vsak dan spremljala aktivnosti v e-učilnici.

Po šestih tednih programa bodo udeleženci lahko pristopili k zaključnemu testu in pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. E-učilnica bo delovala še eno leto in tudi omogočala dostop do mentorice.

 
View Event →
Brezplačni seminar Novosti SRS 2016, ZGD-1 za vse uporabnike Pronet aplikacij
Apr
6
9:00 AM09:00

Brezplačni seminar Novosti SRS 2016, ZGD-1 za vse uporabnike Pronet aplikacij

CENA: BREZPLAČNO

V sodelovanju s podjetjema Tax-Fin-Lex in PRONET iz Kranja, smo v aprilu pripravili brezplačen seminar, za vse uporabnike PRONETovih aplikacij. 

S 1. 1 2016 smo začeli uporabljati precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. Katere so bistvene spremembe, ki jih morate poznati? 

Za vas smo poiskali odgovore in zato, vas vabimo na brezplačni seminar, ki bo v sredo, 6. aprila 2016 ob 9.00 uri na GZS v Ljubljani. Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

Seminar je nastal v sodelovanju s portalom TAX-FIN-LEX, ki vam ponuja še naslednjo ugodnost: 

 • Za vse Pronet stranke je uporaba portala 30 dni brezplačna.

 • Ob nakupu e-paketa SRS 2016 pa prejmete kar 3 mesece brezplačnega dostopa do portala. 

Seminar je brezplačen samo za uporabnike PRONETovih aplikacij.

View Event →
Mar
18
to Mar 25

Računovodstvo za pravnike

CENA: 420 EUR + DDV

Že 21. ponovitev delavnice v treh letih dokazuje, da smo izbrali pravo vsebino za pravo ciljno publiko. In tudi pravega partnerja za trženje našega izdelka. Delavnica bi se z malenkostnimi prilagoditvami lahko izvedla tudi, če bi v njenem naslovu pravnike nadomestili s kakšnim drugim poklicem. Njene značilnosti so: enako (ne)znanje udeležencev, enaki učni cilji, dovolj časa za ponavljanje, nekaj vsebine v elektronski obliki in ne nazadnje možnost komunikacije s predavateljico tudi po zaključku programa.

DELAVNICA JE NAMENJENA:

• odvetnikom
• pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu
• podjetniškim in davčnim svetovalcem
• poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb

PROGRAM

Petek, 18. marec 2016

8.45 sprejem udeležencev

9.00–10.30 Osnove bilančnega prava
• ZGD-1, ZFPPIPP, Zakon o bančništvu in drugi zakoni
• Povezanost SRS in MSRP
• Predvidene spremembe računovodskih standardov

10.30–10.45 odmor

10.45–12.15 Pet računovodskih izkazov
• Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
• Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
• Izkaz vseobsegajočega donosa
• Izkaz denarnih tokov
• Izkaz gibanja kapitala

12.15–12.45 odmor

12.45–13.45 Pet računovodskih izkazov (nadaljevanje)

13.45–14.30 Predstavitev zgleda za izdelavo računovodskih izkazov
• Kontni okvir in kontni načrt
• Računovodska formula za razumevanje knjižb

14.30–15.00 Vprašanja udeležencev

 

Petek, 25. marec 2016

9.00–10.00 Od knjižb k računovodskim izkazom*

• Zgled − ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
• Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
• Ob vsakem dogodku prikaz vpliva na računovodske izkaze
*Gradivo prejmete vnaprej, po elektronski pošti, v Excelovi obliki ter v obliki videoposnetka in zvočnega komentarja vseh knjižb

10.30–10.45 odmor

10.45–11.30 Osnove obračuna davka od dohodkov pravnih oseb na zgledu*
*Udeležencem bo na voljo e-gradivo za samostojno učenje, ki bo vključevalo tudi (neobvezno) preizkus znanja. S tem boste imeli možnost spoznati zakonske podlage že pred delavnico (dostop do učilnice bo
omogočen 3 mesece).

11.30–12.15 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

• Opredmetena sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, odložene terjatve za davek,
lastne delnice, rezervacije, časovne razmejitve …
• Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
• Pogoste težave v praksi

12.15–12.45 Odmor

12.45–13.45 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah (nadaljevanje)

13.45–14.30 Primerjava letnih poročil dveh slovenskih podjetij

• Katere informacije (ni)so v letnem poročilu
• Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi

14.30–15.00 Vprašanja udeležencev

View Event →
Mar
17
8:00 AM08:00

1. zajtrk za računovodje s Ciljem

 • Območno Obrtno Podjetniška Zbornica Domžale (map)
 • Google Calendar ICS

CENA: BREZPLAČNO

 

Ob zadnjih spremembah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in novi zbirki  Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016), smo prejeli veliko vprašanj o novem načinu knjiženja. Sprememb ni veliko, so pa nekatere zelo pomembne za računovodje, ki morajo znati svetovati uporabnikom svojih storitev. Pri tem imamo v mislih predvsem lastnike podjetij in poslovodje.

Zato smo se na vašo pobudo odločili, da pripravimo sproščen in izobraževalno podkrepljen brezplačen zajtrk, kjer vam bomo na zgledih knjiženj odgovorili na vprašanja, ki se pojavljajo.

Ob enem, pa vam bomo vse zglede knjiženj predstavili z našim orodjem, e-paketom SRS 2016, ki vam ponuja bistven prihranek časa pri računovodenju.

Vse vsebine, ki jih pri knjiženju potrebujete, smo zbrali na enem mestu. Tako ob knjiženju poslovnih dogodkov ne boste več izgubljali dragocenega časa z iskanjem zakonodaje, novih kontov in sprememb, ki so nas pred kratkim doletele v zvezi z računovodskim poročanjem.

Vse to vam je sedaj dosegljivo z enim samim klikom.

Si lahko predstavljate, kakšen prihranek časa vam ta rešitev ponuja? TUKAJ lahko že kar takoj dostopate do testne različice e-paketa SRS 2016.

KDO BO Z VAMI

Z vami bo predavateljica Silva Koritnik Rakela, ustanoviteljica in idejna vodja Izobraževalne hiše Cilj, ki je na podlagi vaših predlogov in vprašanj pripravila vsebino, ki je ne gre zamuditi.

PROGRAM

sprejem udeležencev
8:00 - 8:30

odgovori na najpogostejša vprašanja, predstavljeni z e-paketom 2016
8:30 - 10:30

Prehod na SRS
Revalorizacija osnovnih sredstev in povečanje kapitala
Finančne naložbe - kdaj poštena vrednost
Rezervacije za odpravnine ob odhodu v pokoj
Poslovne kombinacije - pripojitev izčlenitev
Odloženi davki
Vprašanja udeležencev

KOMU JE ZAJTRK NAMENJEN?

Zajtrk priporočamo računovodskim strokovnjakom, ki si želijo spoznati bistvene spremembe nove zakonodaje, imajo kakšno kompleksno vprašanje ali dilemo in vsem, ki jih zanima naše novo orodje e-paket SRS 2016. Prav tako je  zajtrk namenjen vsem začetnikom v računovodstvu, ki se z računovodenjem šele spoznavajo. Tako bodo lahko spoznali uporabnost našega orodja, ki je namenjeno tudi samoučenju.

ZAKAJ SMO SE ODLOČILI, DA ORGANIZIRAMO ZAJTRK?

Za organizacijo zajtrka smo se odločili, ker želimo spodbujati povezovanje in pretok informacij med računovodskimi strokovnjaki. Ni naključje, da smo za 1. zajtrk izbrali ravno Domžale, saj je tu sedež našega podjetja.

Radi bi se spoznali z vami, hkrati pa vam predstavili rešitve, ki jih ponujamo v našem podjetju. In kar je najpomembnejše, v osebnem stiku z vami, želimo slišati predloge za učinkovitejše izobraževanje računovodskih strokovnjakov, kajti to je osnovna dejavnost Izobraževalne hiše Cilj.

NIKAR NE ODLAŠAJTE, DVORANA IMA SAMO 20 SEDEŽEV!
Zakaj le toliko? Da se lahko res posvetimo vprašanjem slehernega udeleženca.
View Event →
Mar
10
9:00 AM09:00

Seminar novosti SRS 2016, ZGD-1 in davki

CENA: 190 EUR + DDV

S 1.1.2016 bomo uporabljali precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje.

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Učinke ob prehodu na SRS 2016 bo potrebno razkriti že v letnem poročilu za leto 2015.

Vsebina je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

Praktični prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledih
Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
Čistopis vseh spremenjenih členov ZGD-1 (PDF datoteka)
Vsebina priloge s pojasnili kot jo zahteva ZGD-1 (PDF datoteka)

PROGRAM

9.00 – 10.30
SPREMEMBE ZGD-1l

Velikostna merila za razvrstitev družb
Splošna pravila merjenja gospodarskih kategorij
Poseben režim poročanja za mikro in majhne družbe
Poročanje srednjih in velikih družb
Nov izračun bilančnega dobička

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
SRS 2016

Sistematike SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
Spremembe po posameznih kategorijah
Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled
Davčna obravnava prehoda na SRS 2016

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!

View Event →
Mar
4
to Mar 11

Računovodstvo za pravnike - Maribor

 • Točna lokacija bo določena kasneje (map)
 • Google Calendar ICS

CENA: 420 EUR + DDV

Že 20. ponovitev delavnice v treh letih dokazuje, da smo izbrali pravo vsebino za pravo ciljno publiko. In tudi pravega partnerja za trženje našega izdelka. Delavnica bi se z malenkostnimi prilagoditvami lahko izvedla tudi, če bi v njenem naslovu pravnike nadomestili s kakšnim drugim poklicem. Njene značilnosti so: enako (ne)znanje udeležencev, enaki učni cilji, dovolj časa za ponavljanje, nekaj vsebine v elektronski obliki in ne nazadnje možnost komunikacije s predavateljico tudi po zaključku programa.

DELAVNICA JE NAMENJENA:

• odvetnikom
• pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu
• podjetniškim in davčnim svetovalcem
• poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb

PROGRAM

Petek, 4. marec 2016

8.45 sprejem udeležencev

9.00–10.30 Osnove bilančnega prava
• ZGD-1, ZFPPIPP, Zakon o bančništvu in drugi zakoni
• Povezanost SRS in MSRP
• Predvidene spremembe računovodskih standardov

10.30–10.45 odmor

10.45–12.15 Pet računovodskih izkazov
• Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
• Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
• Izkaz vseobsegajočega donosa
• Izkaz denarnih tokov
• Izkaz gibanja kapitala

12.15–12.45 odmor

12.45–13.45 Pet računovodskih izkazov (nadaljevanje)

13.45–14.30 Predstavitev zgleda za izdelavo računovodskih izkazov
• Kontni okvir in kontni načrt
• Računovodska formula za razumevanje knjižb

14.30–15.00 Vprašanja udeležencev

 

Petek, 11. marec 2016

9.00–10.00 Od knjižb k računovodskim izkazom*

• Zgled − ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
• Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
• Ob vsakem dogodku prikaz vpliva na računovodske izkaze
*Gradivo prejmete vnaprej, po elektronski pošti, v Excelovi obliki ter v obliki videoposnetka in zvočnega komentarja vseh knjižb

10.30–10.45 odmor

10.45–11.30 Osnove obračuna davka od dohodkov pravnih oseb na zgledu*
*Udeležencem bo na voljo e-gradivo za samostojno učenje, ki bo vključevalo tudi (neobvezno) preizkus znanja. S tem boste imeli možnost spoznati zakonske podlage že pred delavnico (dostop do učilnice bo
omogočen 3 mesece).

11.30–12.15 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

• Opredmetena sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, odložene terjatve za davek,
lastne delnice, rezervacije, časovne razmejitve …
• Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
• Pogoste težave v praksi

12.15–12.45 Odmor

12.45–13.45 Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah (nadaljevanje)

13.45–14.30 Primerjava letnih poročil dveh slovenskih podjetij

• Katere informacije (ni)so v letnem poročilu
• Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi

14.30–15.00 Vprašanja udeležencev

View Event →
Mar
3
9:00 AM09:00

Davek od dohodkov pravnih oseb in odloženi davki

CENA: 190 EUR + DDV

Naša država je s stalnim spreminjanjem davčne zakonodaje poskrbela, da je paleta možnih razlik med računovodskim dobičkom (poslovnim izidom pred davki) in obdavčljivim dobičkom (davčno osnovo) vsako leto drugačna. Marsikaj, kar je veljalo lani, letos ne velja več, ali pa je vsaj nekoliko spremenjeno.

Za uspešno praktično delo in razumevanje pravnih podlag, kot tudi strokovne literature s tega področja, je nujno osvojiti teoretično znanje o odloženih davkih. Ker pa se izračuna odloženih davkov naučimo samo z vajo, bomo to na seminarju tudi naredili. Praktični izračun odloženih davkov za namišljeno podjetje bo potekal v manjših skupinah (vsaj trije udeleženci v skupini).

Posebno presenečenje (nagrada) čaka skupino, ki bo prva pravilno rešila zgled.

KDO BO Z VAMI

Izobraževanje bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 • Računovodskim strokovnjakom, ki v svoji praksi še niso izračunavali odloženih davkov
 • Računovodskim strokovnjakom, ki že imajo praktične izkušnje, želijo pa pridobiti še nekaj teoretičnega znanja
 • Analitikom računovodskih izkazov, ki želijo razumeti postavke povezane z odloženimi davki ter njihov vpliv na bodoči finančni položaj podjetja
 • Davčnim svetovalcem s področja davka od dohodkov pravnih oseb

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Seznanili se boste s strokovnimi izrazi s področja odloženih davkov
 • Razumeli boste vpliv določb zakonodaje preteklih davčnih obdobij na prihodnja davčna obdobja
 • Znali boste izračunati odložene davke za poslovno leto 2015 in 2016 v skladu z ZDDPO-2, SRS 2006, SRS 2016 in MSRP
 • Dobili boste obrazec DDPO, ki smo ga postavili na glavo in s katerim je neračunovodjem veliko lažje razložiti, zakaj plačujete davke, čeprav ste poslovno leto zaključili z izgubo
 • S seboj boste odnesli delovni zvezek z zgledom za samostojno utrjevanje znanja in obrazec DDPO

PROGRAM

9.00 – 10.30
Teorija odloženih davkov – osnovni pojmi

 • Dobiček pred obdavčitvijo in obdavčljivi dobiček
 • Stalne razlike in začasne razlike
 • Vrste začasnih razlik - odbitne in obdavčljive

Vmesni preizkus razumevanja teorije – šest zgledov iz poslovne prakse

Pregled davčne zakonodaje v Sloveniji v povezavi z računovodskimi standardi

 • Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – amortizacija, slabitve, okrepitve
 • Dobro ime – amortizacija, slabitev
 • Finančne naložbe
 • Terjatve - popravki vrednosti terjatev
 • Zaloge
 • Rezervacije – oblikovanje, poraba, odprava
 • Davčne izgube
 • Davčni dobropisi (prenosljive olajšave, donacije)
 • Prehod na spremenjen računovodski okvir

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
Zgled izračuna odloženih davkov za tri leta

 • Delo v skupinah
 • Za vsako poslovno leto bo predložena rešitev v obliki obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, tabele z izračunom odloženih davkov ter temeljnice za knjiženje
 • Začeli bomo z letom 2014, zaključili pa z letom 2016, vključno s prehodom na spremenjene standarde, ki začnejo veljati s 1.1.2016

Razkritja v računovodskih izkazih

 • Računovodske usmeritve
 • Pojasnila k izkazu poslovnega izida
 • Pojasnila k bilanci stanja

Primer razkritij slovenskega podjetja za leto 2014

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!

View Event →
Mar
1
to Mar 27

Mentorski program: od osnov knjiženj do priprave izkazov

CENA: 560 EUR + DDV

Program traja 6 tednov in vsebuje 4 osebna srečanja v živo z mentorjem po 6 šolskih ur, tedensko reševanje nalog pod vodstvom in s pomočjo mentorja, testiranje razumevanja snovi in zaključno preveritev znanja. Obdelano bo vse, od osnovnih knjiženj do zaključka. V tem času Vam stoji ob strani izkušen strokovnjak, ki mu lahko postavljate vprašanja iz prakse. Tudi glede novih SRS.

KDO BO Z VAMI

Mentorica bo Silva Koritnik Rakela, ki je tudi avtorica gradiva.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Izobraževalni program je namenjen vsem, ki že delajo v računovodstvu (ali to nameravajo), in želijo pod skrbnim vodstvom izkušenega mentorja pridobiti znanje in samozavest pri knjiženju različnih poslovnih dogodkov, osvojiti razmišljanje dobrega računovodje in uspešno izdelati vse izkaze ob koncu leta. Program je zastavljen tako, da ima tudi vodja računovodstva pregled nad znanjem in sposobnostmi svojih sodelavcev in napredku, ki ga bodo s pomočjo programa dosegli.  Program, kakor tudi mentor garantirata zanesljivost in praktično uporabo pridobljenega znanja udeležencev.

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE

 • osebni pristop in strokovno svetovanje v času trajanja programa (6 tednov)
 • program je strukturiran tako, da skupaj z mentorjem popelje učenca od enostavnih knjiženj do priprave zaključnega računa in izdelave vseh izkazov ob koncu leta
 • program je odlična priprava na izpit NPK
 • strokovno bolj napredni učenci ne izgubljajo časa s snovjo, ki jo poznajo, opravijo testiranje in nadaljujejo na višji stopnji
 • program zagotavlja maksimalni izkoristek časa za učinkovito učenje in uporabo znanja v praksi, razen 4 srečanj si lahko čas za osvajanje snovi organizirajo sami
 • vključeni so novi SRS,  mentorica je priznana predavateljica novih SRS
 • e-učilnica in kontakt z ostalimi učenci je pogosto podlaga za najboljša prijateljstva v stroki

POTEK PROGRAMA  

Pripravili smo kombinirani mentorski program, ki poteka v klasični učilnici in vzporedno v e-učilnici. Fizična navzočnost udeležencev v klasični učilnici je potrebna le v prvih dveh tednih, na štirih srečanjih, ki trajajo po štiri ure.

1. SREČANJE

1.3.2016, 8:30-11:45

BILANČNO PRAVO IN OSNOVE KNJIŽENJA

 • Bilančno pravo - davki
 • Računovodski izkazi
 • Kontni okvir in kontni načrt
 • Računovodska enačba

2. SREČANJE

8.3.2016, 8:30-11:45

OBRAVNAVA GOSPODARSKIH KATEGORIJ

 • Bilanca stanja-dolgoročna sredstva
 • Bilanca stanja-kratkoročna sredstva
 • Bilanca stanja-pasiva
 • Izkaz poslovnega izida

3. SREČANJE

15.3.2016, 8:30-11:45

ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (I. del)

 • Ustanovitev podjetja
 • Opredmetena in neopredmetena sredstva
 • Zaloge
 • Terjatve in časovne razmejitve

4. SREČANJE

22.3.2016, 8:30-11:45

ZGLEDI KNJIŽENJ IN POVEZAVA S SRS (II.del)

 • Rezervacije, dotacije, subvencije
 • Finančne obveznosti
 • Obveznosti iz poslovanja
 • Davek od dobička

Na prvih dveh srečanjih bomo spoznali toliko teorije, kot je nujno za začetnike. Program se bo po vsakem srečanju vsebinsko dopolnjeval z gradivom iz klasične učilnice in s testi za utrjevanje znanja. Po tretjem in četrtem srečanju bodo v gradivo vključene vse rešitve knjiženj iz klasične učilnice in dodatne vaje (delovni zvezki z rešitvami).

Nadaljnji štirje tedni so namenjeni utrjevanju znanja. V tem obdobju bodo na voljo delovni zvezki, ki bodo vsebovali po 13 poslovnih dogodkov z rešitvami. Mentorica bo v tem obdobju vsak dan spremljala aktivnosti v e-učilnici.

Po šestih tednih programa bodo udeleženci lahko pristopili k zaključnemu testu in pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja. E-učilnica bo delovala še eno leto in tudi omogočala dostop do mentorice.

 

NAZAJ NA SEZNAM

 

View Event →
Feb
11
9:00 AM09:00

Seminar novosti SRS 2016, ZGD-1 in davki

CENA: 190 EUR + DDV

S 1.1.2016 bomo uporabljali precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje.

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Učinke ob prehodu na SRS 2016 bo potrebno razkriti že v letnem poročilu za leto 2015.

Vsebina je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

Praktični prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledih
Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
Čistopis vseh spremenjenih členov ZGD-1 (PDF datoteka)
Vsebina priloge s pojasnili kot jo zahteva ZGD-1 (PDF datoteka)

PROGRAM

9.00 – 10.30
SPREMEMBE ZGD-1l

Velikostna merila za razvrstitev družb
Splošna pravila merjenja gospodarskih kategorij
Poseben režim poročanja za mikro in majhne družbe
Poročanje srednjih in velikih družb
Nov izračun bilančnega dobička

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
SRS 2016

Sistematike SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
Spremembe po posameznih kategorijah
Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled
Davčna obravnava prehoda na SRS 2016

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!

 
View Event →
Feb
10
8:30 AM08:30

Davčno-računovodske novosti v letu 2016 - Ljubljana

CENA 190,00 EUR + DDV

Leto 2016 nam je prineslo obilo sprememb in novosti na področju davkov in računovodstva. Za podrobno predstavitev in seznanitev sprememb bodo na tokratnem seminarju z vami kar štirje predavatelji: Simona Štravs, Aleksandra Heinzer, Silva Koritnik Rakela in mag. Dejan Petkovič.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen računovodjem, finančno-računovodskim delavcem, vodjem FRS in računovodskih servisov ter vsem, ki jih zanimajo ključne spremembe in novosti na davčnem in računovodskem področju v letu 2016.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

1. SRS 2016 in ZGD-1I – novosti od 1.1.2016 dalje
Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

2. Odprava administrativnih ovir po novem ZDavP-u – pričakovane poenostavitve v letu 2016
Simona Štravs, Deps Consulting d.o.o., predsednica ZDSS

3. Dobri primeri reševanja DDV dilem v letu 2016 - predstavitev portala "DDV asistenca"
Kristina Suhadolnik, urednica portala DDV asistenca

4. Spremembe ZPIZ-2 in davčne novosti v 2016 (ZDDPO-2, ZUJF, Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah)
mag. Dejan Petkovič, Abeceda svetovanje, d.o.o., ZDSS

5. Storitve, opravljene na nepremičnini, ki se nahaja v tujini (kateri kriteriji so nam lahko v pomoč)
Aleksandra Heinzer, Pakta svetovanje d.o.o.

POTEK SEMINARJA

08.30 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 10.00 Predavanje I. del
10.00 - 11.00 Predavanje II. del
11.00 - 11.15 Predstavitev portala DDV asistenca
11.15 - 12.00 Odmor za kosilo in priložnost za druženje
12.00 - 13.00 Predavanje III. del
13.00 - 14.00 Predavanje IV. del

View Event →
Feb
5
9:00 AM09:00

Davek od dohodkov pravnih oseb in odloženi davki

CENA: 190 EUR + DDV

Naša država je s stalnim spreminjanjem davčne zakonodaje poskrbela, da je paleta možnih razlik med računovodskim dobičkom (poslovnim izidom pred davki) in obdavčljivim dobičkom (davčno osnovo) vsako leto drugačna. Marsikaj, kar je veljalo lani, letos ne velja več, ali pa je vsaj nekoliko spremenjeno.

Za uspešno praktično delo in razumevanje pravnih podlag, kot tudi strokovne literature s tega področja, je nujno osvojiti teoretično znanje o odloženih davkih. Ker pa se izračuna odloženih davkov naučimo samo z vajo, bomo to na seminarju tudi naredili. Praktični izračun odloženih davkov za namišljeno podjetje bo potekal v manjših skupinah (vsaj trije udeleženci v skupini).

Posebno presenečenje (nagrada) čaka skupino, ki bo prva pravilno rešila zgled.

KDO BO Z VAMI

Izobraževanje bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 • Računovodskim strokovnjakom, ki v svoji praksi še niso izračunavali odloženih davkov
 • Računovodskim strokovnjakom, ki že imajo praktične izkušnje, želijo pa pridobiti še nekaj teoretičnega znanja
 • Analitikom računovodskih izkazov, ki želijo razumeti postavke povezane z odloženimi davki ter njihov vpliv na bodoči finančni položaj podjetja
 • Davčnim svetovalcem s področja davka od dohodkov pravnih oseb

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Seznanili se boste s strokovnimi izrazi s področja odloženih davkov
 • Razumeli boste vpliv določb zakonodaje preteklih davčnih obdobij na prihodnja davčna obdobja
 • Znali boste izračunati odložene davke za poslovno leto 2015 in 2016 v skladu z ZDDPO-2, SRS 2006, SRS 2016 in MSRP
 • Dobili boste obrazec DDPO, ki smo ga postavili na glavo in s katerim je neračunovodjem veliko lažje razložiti, zakaj plačujete davke, čeprav ste poslovno leto zaključili z izgubo
 • S seboj boste odnesli delovni zvezek z zgledom za samostojno utrjevanje znanja in obrazec DDPO

PROGRAM

9.00 – 10.30
Teorija odloženih davkov – osnovni pojmi

 • Dobiček pred obdavčitvijo in obdavčljivi dobiček
 • Stalne razlike in začasne razlike
 • Vrste začasnih razlik - odbitne in obdavčljive

Vmesni preizkus razumevanja teorije – šest zgledov iz poslovne prakse

Pregled davčne zakonodaje v Sloveniji v povezavi z računovodskimi standardi

 • Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – amortizacija, slabitve, okrepitve
 • Dobro ime – amortizacija, slabitev
 • Finančne naložbe
 • Terjatve - popravki vrednosti terjatev
 • Zaloge
 • Rezervacije – oblikovanje, poraba, odprava
 • Davčne izgube
 • Davčni dobropisi (prenosljive olajšave, donacije)
 • Prehod na spremenjen računovodski okvir

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
Zgled izračuna odloženih davkov za tri leta

 • Delo v skupinah
 • Za vsako poslovno leto bo predložena rešitev v obliki obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, tabele z izračunom odloženih davkov ter temeljnice za knjiženje
 • Začeli bomo z letom 2014, zaključili pa z letom 2016, vključno s prehodom na spremenjene standarde, ki začnejo veljati s 1.1.2016

Razkritja v računovodskih izkazih

 • Računovodske usmeritve
 • Pojasnila k izkazu poslovnega izida
 • Pojasnila k bilanci stanja

Primer razkritij slovenskega podjetja za leto 2014

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!

 
View Event →
Feb
4
to Feb 5

1. dnevi davkov, računovodstva in poslovnih informacij za pravnike

Z velikim zadovoljstvom vas vabimo na 1. dneve davkov, računovodstva in poslovnih informacij v organizaciji družbe IUS SOFTWARE (GV Založba). Moderatorka in predavateljica Silva Koritnik Rakela bo skupaj z drugimi predavatelji predstavila za pravnike vedno aktualno temo – poslovne kombinacije. Na delavnicah, kjer pravnike seznanjamo z osnovami računovodenja, se pojavlja vse več vprašanj o ekonomski vsebini tovrstnih transakcij: o vrednotenju podjetij, o vrednotenju posameznih sredstev, o davčni obravnavi lastnikov podjetij in ne nazadnje o evidentiranju transakcij v poslovnih knjigah. Odgovore nanje boste dobili 19. in 20. novembra 2015 v Portorožu. 

View Event →
Feb
3
8:30 AM08:30

Davčno-računovodske novosti v letu 2016 - Maribor

CENA 190,00 EUR + DDV

Leto 2016 nam je prineslo obilo sprememb in novosti na področju davkov in računovodstva. Za podrobno predstavitev in seznanitev sprememb bodo na tokratnem seminarju z vami kar štirje predavatelji: Simona Štravs, Aleksandra Heinzer, Silva Koritnik Rakela in mag. Dejan Petkovič.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen računovodjem, finančno-računovodskim delavcem, vodjem FRS in računovodskih servisov ter vsem, ki jih zanimajo ključne spremembe in novosti na davčnem in računovodskem področju v letu 2016.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

1. SRS 2016 in ZGD-1I – novosti od 1.1.2016 dalje
Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

2. Odprava administrativnih ovir po novem ZDavP-u – pričakovane poenostavitve v letu 2016
Simona Štravs, Deps Consulting d.o.o., predsednica ZDSS

3. Dobri primeri reševanja DDV dilem v letu 2016 - predstavitev portala "DDV asistenca"
Kristina Suhadolnik, urednica portala DDV asistenca

4. Spremembe ZPIZ-2 in davčne novosti v 2016 (ZDDPO-2, ZUJF, Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah)
mag. Dejan Petkovič, Abeceda svetovanje, d.o.o., ZDSS

5. Storitve, opravljene na nepremičnini, ki se nahaja v tujini (kateri kriteriji so nam lahko v pomoč)
Aleksandra Heinzer, Pakta svetovanje d.o.o.

POTEK SEMINARJA

08.30 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 10.00 Predavanje I. del
10.00 - 11.00 Predavanje II. del
11.00 - 11.15 Predstavitev portala DDV asistenca
11.15 - 12.00 Odmor za kosilo in priložnost za druženje
12.00 - 13.00 Predavanje III. del
13.00 - 14.00 Predavanje IV. del

View Event →
Jan
28
9:00 AM09:00

Seminar novosti SRS 2016, ZGD-1 in davki

CENA: 190 EUR + DDV

S 1.1.2016 bomo uporabljali precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje.

KDO BO Z VAMI

Seminar bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Učinke ob prehodu na SRS 2016 bo potrebno razkriti že v letnem poročilu za leto 2015.

Vsebina je primerna tudi za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati spremembe oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij, na družbenike in tudi na poslovodstva.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

Praktični prikaz prehoda na SRS 2016 na zgledih
Zgledi knjiženj za izbrane spremembe
Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
Čistopis vseh spremenjenih členov ZGD-1 (PDF datoteka)
Vsebina priloge s pojasnili kot jo zahteva ZGD-1 (PDF datoteka)

PROGRAM

9.00 – 10.30
SPREMEMBE ZGD-1l

Velikostna merila za razvrstitev družb
Splošna pravila merjenja gospodarskih kategorij
Poseben režim poročanja za mikro in majhne družbe
Poročanje srednjih in velikih družb
Nov izračun bilančnega dobička

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
SRS 2016

Sistematike SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
Spremembe po posameznih kategorijah
Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled
Davčna obravnava prehoda na SRS 2016

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!


View Event →
Jan
26
9:00 AM09:00

SRS 2016 in ZGD-1 ter uporaba v praksi

CENA: 190 EUR + DDV

NAMEN SEMINARJA

S 1.1.2016 smo pričeli uporabljali precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. 

Zbirka SRS 2016 je uporabnikom prijaznejša, saj so sedaj vsa pravila računovodenja zapisana v tej zbirki. Standardi, ki pri zunanjem poročanju niso obvezni, niso več del zbirke SRS 2016. Preimenovali so se v pravila skrbnega računovodenja – PSR 2016.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Poleg spremenjenih standardov, ki obravnavajo posamezne gospodarske kategorije, bosta predstavljena dva nova standarda, ki obravnavata slabitev sredstev ter pošteno vrednost. Predstavili bomo tudi davčni vidik prehoda na SRS 2016.

Udeležba na seminarju je nujna za vse, ki so odgovorni za sestavo letnih poročil. Učinke ob prehodu na SRS 2016 bo potrebno razkriti že v letnem poročilu za leto 2015.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

Spremembe ZGD-1I z vplivom na računovodenje

 • Velikostna merila za razvrstitev družb 
 • Splošna pravila merjenja gospodarskih kategorij
 • Poseben režim poročanja za mikro družbe (70a. člen ZGD-1)
 • Posojila lastnikom in drugim osebam
 • Nov izračun bilančnega dobička
 • Konsolidacija le še za velike skupine

SRS 2016 in PSR 2016

 • Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016)
 • Sistematika SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
 • Spremembe po posameznih kategorija:
  • Dobro ime – amortizacija
  • Osnovna sredstva – revalorizacija
  • Finančne naložbe – nekatere samo po nabavni vrednosti
  • Kapital
  • Rezerve
  • Rezervacije
  • Kmetijstvo – zaloge in osnovna sredstva
    
 • Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled 
 • Davčna obravnava prehoda na SRS 2016

Ob udeležbi na seminarju prejmete tudi (v elektronski obliki):

 • Tabelo primerjave med SRS 2006 in 2016
 • Vsebino priloge k izkazom glede na velikost družbe (69. člen ZGD-1)
 • Zglede knjižb s komentarjem za izbrane spremembe
View Event →
Jan
22
9:00 AM09:00

SAOP: Posvet za računovodje in poslovne sekretarje

CENA: 220 EUR + DDV

Davčne blagajne: kaj je prinesla 22-dnevna praksa SRS 2016 in novosti ZGD-1I, zDOH, iREK, delo upokojencev, dopolnjeno poročanje na iREK za M4 s 1.2.2016 v iCentru, novosti na področju plač javni sektor, obračun storitev in spremljanje plačil, OLAP oz. vrtilne tabele, napredno delo z dokumenti v gospodarstvu, inventura dokumentov v javnem sektorju, ...

V ceno je vključeno že vse, tudi organiziran avtobusni prevoz!
Prejeli boste gradiva za vsa predavanja, ne glede na to, katerih se boste udeležili.

VSE NOVOSTI V 2016 NA ENEM DOGODKU

Zdi se, da spremembam ni videti konca. Da bi hitreje preučili vse novosti in vas obenem tudi oborožili s koristnimi napotki, smo v našo družbo povabili številne strokovnjake. Udeležbo priporočamo vsem, ki:

 • vas zanimajo izkušnje drugih iz prakse,
 • potrebujete nasvete davčnih svetovalcev za področje dohodnine, upokojencev, iREK, ...
 • ste že uspeli preučiti novosti in potrebujete dodatna pojasnila ali odgovor na kakšno dilemo,
 • razmišljate, da bi v prihajajočem letu prevetrili poslovanje z dokumentacijo in naredili korak naprej.

Z vami bodo poleg svetovalcev SAOP tudi davčni svetovalki Petra Mlakar, Silva K. Rakela ter direktorica Službe Vlade RS za zakonodajo Ksenija M. Globokar. 

POSEBNE UGODNOSTI

 • 12 predavanj na 1 mestu: v enem dnevu boste izvedeli več, kot če bi obiskali različne seminarje, v družbi davčnih svetovalcev ter svetovalcev SAOP
 • Prejeli boste vso literaturo, ne glede na to, katera predavanja boste poslušali
 • 30% popust za prijave do 8.1.2016, 3. oseba 50 € + DDV: namesto 220 € + DDV za predprijave plačate 154 € + DDV, v ceno je že zajeto vse - predavanja, literatura, prigrizki, kosilo, avtobus
 • Razbremenili vas bomo vožnje: organiziran brezplačni avtobusni prevoz na kraj dogodka in domov
 • Vse vključeno v ceno, doplačil ni.

Dodatno darilo:
Še dodatno boste prejeli 2 posnetka spletnih seminarjev za iCenter iREK in Dohodnino v iCentru.

KDAJ IN KJE

22.1.2016 Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

URNIK

Program in urnik: URNIK.pdf

VSEBINA

 • Davčne blagajne: Kaj je prinesla 22-dnevna praksa?
 • Davčne obveznosti na področju dohodnineSRS 2016 in novostiZGD-1I
 • Novosti zDOH, iREK, delo upokojencev
 • Dopolnjeno poročanje na iRek za M4 s 1.2. v iCentru
 • Novosti na področju plač javni sektor
 • Obračun storitev in spremljanje plačil, OLAP oz. vrtilne tabele
 • Napredno računovodstvo v gospodarstvu
 • Inventura dokumentov v javnem sektorju,
 • Kontrole v iCentru za preprečevanje napak in neusklajenosti
 • Priprava lastnih izkazov         
 • Spremembe, spremembe, spremembe    

Teme bodo obdelane v očeh davčnih in pravnih svetovalcev
ter praktično skozi programe iCenter

OSTALE INFORMACIJE

Redna cena: 220 € + DDV

Cena za prijave do 8.1.2016:

 • cena s 30 % popustom 154 € + DDV/osebo
 • 3. oseba 50 € + DDV
 • brezplačen avtobusni prevoz

Cena vključuje - all inclusive: 

 • avtobusni prevoz na kraj dogodka in nazaj
 • strokovna predavanja in gradivo
 • vse obroke: prigrizki med odmori, kosilo
View Event →