Back to All Events

MSRP 15/SRS 15: Prihodki iz pogodb s kupci

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a 1000 Ljubljana (map)
ILU_BN_MSRP_v2.jpg

CENA: 220 EUR + DDV

Standard MSRP 15: Prihodki iz pogodb s kupci bo nadomestil kar nekaj standardov. Prehod na uporabo novih mednarodnih standardov računovodskega poročanja se praviloma izvede z uporabo za nazaj – torej kot bi ga uporabljali že v primerjalnem obdobju. Vendar prav ta standard daje tudi 'poenostavljeno možnost prehoda', vendar je kljub temu treba preračunati učinke na 1. januar 2017 in o tem poročati v letnem poročilu za leto 2017. Ali imate jasno predstavo kako izvesti prehod in katere podatke morate zagotoviti?

MSRP 15 je po prvotni objavi v maju 2014 doživel nekaj sprememb in zamik začetka uporabe na 1. januar 2018, kar nakazuje na težave pri izvajanju standarda, ki ima skupaj z napotki za uporabo in primeri več kakor 300 strani. Opredeljuje nov model petih korakov pri določanju prihodkov. Njihovo izvajanje je pomembno, saj pri številnih primerih ni povsem jasno, katero blago ali storitve se prenašajo in kdaj bodo prenesene ter po kakšni ceni. Hkrati opredeljuje kako se ločijo in pripoznavajo različni stroški povezani s pridobitvijo prihodkov ter nova razkritja.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami

 • Predstavitev rešitev na zgledih knjiženja

 • Diskusija o tem kaj je treba narediti pri prehodu na nov standard

 • Interaktivna komunikacija s predavateljico in odgovori na vprašanja

 • Predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami iz revidiranja in uvajanja MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30

 • Sedanja ureditev računovodenja prihodkov

 • Povezava MSRP 15 z drugimi standardi

 • Osnovne definicije iz MSRP 15: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena, ...

10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

 • Predstavitev modela petih korakov na zgledih knjiženja:

  • Opredelitev pogodbe

  • Identifikacija izvršitvenih obvez

  • Določanje transakcijske cene

  • Razporeditev cene na obveze

  • Pripoznavanje prihodkov – v trenutku ali postopoma

12.30 – 12.45
Krajši odmor

12.45 – 14.15

 • Posebna področja

  • Licence za intelektualna lastnino

  • Garancije

 • Prehod na MSRP 15

 • Razkritja v letnih poročilih

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

S klikom na gumb PRIJAVA boste preusmerjeni na spletno prijavnico organizatorja delavnice, družbo Tax-Fin-Lex.