Back to All Events

Davek od dohodkov pravnih oseb in odloženi davki

 • CPU Kardeljeva ploščad 27a Ljubljana (map)

CENA: 190 EUR + DDV

Naša država je s stalnim spreminjanjem davčne zakonodaje poskrbela, da je paleta možnih razlik med računovodskim dobičkom (poslovnim izidom pred davki) in obdavčljivim dobičkom (davčno osnovo) vsako leto drugačna. Marsikaj, kar je veljalo lani, letos ne velja več, ali pa je vsaj nekoliko spremenjeno.

Za uspešno praktično delo in razumevanje pravnih podlag, kot tudi strokovne literature s tega področja, je nujno osvojiti teoretično znanje o odloženih davkih. Ker pa se izračuna odloženih davkov naučimo samo z vajo, bomo to na seminarju tudi naredili. Praktični izračun odloženih davkov za namišljeno podjetje bo potekal v manjših skupinah (vsaj trije udeleženci v skupini).

Posebno presenečenje (nagrada) čaka skupino, ki bo prva pravilno rešila zgled.

KDO BO Z VAMI

Izobraževanje bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 • Računovodskim strokovnjakom, ki v svoji praksi še niso izračunavali odloženih davkov
 • Računovodskim strokovnjakom, ki že imajo praktične izkušnje, želijo pa pridobiti še nekaj teoretičnega znanja
 • Analitikom računovodskih izkazov, ki želijo razumeti postavke povezane z odloženimi davki ter njihov vpliv na bodoči finančni položaj podjetja
 • Davčnim svetovalcem s področja davka od dohodkov pravnih oseb

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Seznanili se boste s strokovnimi izrazi s področja odloženih davkov
 • Razumeli boste vpliv določb zakonodaje preteklih davčnih obdobij na prihodnja davčna obdobja
 • Znali boste izračunati odložene davke za poslovno leto 2015 in 2016 v skladu z ZDDPO-2, SRS 2006, SRS 2016 in MSRP
 • Dobili boste obrazec DDPO, ki smo ga postavili na glavo in s katerim je neračunovodjem veliko lažje razložiti, zakaj plačujete davke, čeprav ste poslovno leto zaključili z izgubo
 • S seboj boste odnesli delovni zvezek z zgledom za samostojno utrjevanje znanja in obrazec DDPO

PROGRAM

9.00 – 10.30
Teorija odloženih davkov – osnovni pojmi

 • Dobiček pred obdavčitvijo in obdavčljivi dobiček
 • Stalne razlike in začasne razlike
 • Vrste začasnih razlik - odbitne in obdavčljive

Vmesni preizkus razumevanja teorije – šest zgledov iz poslovne prakse

Pregled davčne zakonodaje v Sloveniji v povezavi z računovodskimi standardi

 • Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – amortizacija, slabitve, okrepitve
 • Dobro ime – amortizacija, slabitev
 • Finančne naložbe
 • Terjatve - popravki vrednosti terjatev
 • Zaloge
 • Rezervacije – oblikovanje, poraba, odprava
 • Davčne izgube
 • Davčni dobropisi (prenosljive olajšave, donacije)
 • Prehod na spremenjen računovodski okvir

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
Zgled izračuna odloženih davkov za tri leta

 • Delo v skupinah
 • Za vsako poslovno leto bo predložena rešitev v obliki obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, tabele z izračunom odloženih davkov ter temeljnice za knjiženje
 • Začeli bomo z letom 2014, zaključili pa z letom 2016, vključno s prehodom na spremenjene standarde, ki začnejo veljati s 1.1.2016

Razkritja v računovodskih izkazih

 • Računovodske usmeritve
 • Pojasnila k izkazu poslovnega izida
 • Pojasnila k bilanci stanja

Primer razkritij slovenskega podjetja za leto 2014

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!