Back to All Events

SRS 2016 in ZGD-1 ter uporaba v praksi

CENA: 190 EUR + DDV

NAMEN SEMINARJA

S 1.1.2016 smo pričeli uporabljali precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. 

Zbirka SRS 2016 je uporabnikom prijaznejša, saj so sedaj vsa pravila računovodenja zapisana v tej zbirki. Standardi, ki pri zunanjem poročanju niso obvezni, niso več del zbirke SRS 2016. Preimenovali so se v pravila skrbnega računovodenja – PSR 2016.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Poleg spremenjenih standardov, ki obravnavajo posamezne gospodarske kategorije, bosta predstavljena dva nova standarda, ki obravnavata slabitev sredstev ter pošteno vrednost. Predstavili bomo tudi davčni vidik prehoda na SRS 2016.

Udeležba na seminarju je nujna za vse, ki so odgovorni za sestavo letnih poročil. Učinke ob prehodu na SRS 2016 bo potrebno razkriti že v letnem poročilu za leto 2015.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

Spremembe ZGD-1I z vplivom na računovodenje

 • Velikostna merila za razvrstitev družb 
 • Splošna pravila merjenja gospodarskih kategorij
 • Poseben režim poročanja za mikro družbe (70a. člen ZGD-1)
 • Posojila lastnikom in drugim osebam
 • Nov izračun bilančnega dobička
 • Konsolidacija le še za velike skupine

SRS 2016 in PSR 2016

 • Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016)
 • Sistematika SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
 • Spremembe po posameznih kategorija:
  • Dobro ime – amortizacija
  • Osnovna sredstva – revalorizacija
  • Finančne naložbe – nekatere samo po nabavni vrednosti
  • Kapital
  • Rezerve
  • Rezervacije
  • Kmetijstvo – zaloge in osnovna sredstva
    
 • Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled 
 • Davčna obravnava prehoda na SRS 2016

Ob udeležbi na seminarju prejmete tudi (v elektronski obliki):

 • Tabelo primerjave med SRS 2006 in 2016
 • Vsebino priloge k izkazom glede na velikost družbe (69. člen ZGD-1)
 • Zglede knjižb s komentarjem za izbrane spremembe