Filtering by: Davki

Mar
3
9:00 AM09:00

Davek od dohodkov pravnih oseb in odloženi davki

CENA: 190 EUR + DDV

Naša država je s stalnim spreminjanjem davčne zakonodaje poskrbela, da je paleta možnih razlik med računovodskim dobičkom (poslovnim izidom pred davki) in obdavčljivim dobičkom (davčno osnovo) vsako leto drugačna. Marsikaj, kar je veljalo lani, letos ne velja več, ali pa je vsaj nekoliko spremenjeno.

Za uspešno praktično delo in razumevanje pravnih podlag, kot tudi strokovne literature s tega področja, je nujno osvojiti teoretično znanje o odloženih davkih. Ker pa se izračuna odloženih davkov naučimo samo z vajo, bomo to na seminarju tudi naredili. Praktični izračun odloženih davkov za namišljeno podjetje bo potekal v manjših skupinah (vsaj trije udeleženci v skupini).

Posebno presenečenje (nagrada) čaka skupino, ki bo prva pravilno rešila zgled.

KDO BO Z VAMI

Izobraževanje bo izvedla Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz družbe Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o. v sodelovanju z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 • Računovodskim strokovnjakom, ki v svoji praksi še niso izračunavali odloženih davkov
 • Računovodskim strokovnjakom, ki že imajo praktične izkušnje, želijo pa pridobiti še nekaj teoretičnega znanja
 • Analitikom računovodskih izkazov, ki želijo razumeti postavke povezane z odloženimi davki ter njihov vpliv na bodoči finančni položaj podjetja
 • Davčnim svetovalcem s področja davka od dohodkov pravnih oseb

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Seznanili se boste s strokovnimi izrazi s področja odloženih davkov
 • Razumeli boste vpliv določb zakonodaje preteklih davčnih obdobij na prihodnja davčna obdobja
 • Znali boste izračunati odložene davke za poslovno leto 2015 in 2016 v skladu z ZDDPO-2, SRS 2006, SRS 2016 in MSRP
 • Dobili boste obrazec DDPO, ki smo ga postavili na glavo in s katerim je neračunovodjem veliko lažje razložiti, zakaj plačujete davke, čeprav ste poslovno leto zaključili z izgubo
 • S seboj boste odnesli delovni zvezek z zgledom za samostojno utrjevanje znanja in obrazec DDPO

PROGRAM

9.00 – 10.30
Teorija odloženih davkov – osnovni pojmi

 • Dobiček pred obdavčitvijo in obdavčljivi dobiček
 • Stalne razlike in začasne razlike
 • Vrste začasnih razlik - odbitne in obdavčljive

Vmesni preizkus razumevanja teorije – šest zgledov iz poslovne prakse

Pregled davčne zakonodaje v Sloveniji v povezavi z računovodskimi standardi

 • Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – amortizacija, slabitve, okrepitve
 • Dobro ime – amortizacija, slabitev
 • Finančne naložbe
 • Terjatve - popravki vrednosti terjatev
 • Zaloge
 • Rezervacije – oblikovanje, poraba, odprava
 • Davčne izgube
 • Davčni dobropisi (prenosljive olajšave, donacije)
 • Prehod na spremenjen računovodski okvir

10.30 – 11.00
ODMOR s prigrizkom in kavico

11.00 – 12.30
Zgled izračuna odloženih davkov za tri leta

 • Delo v skupinah
 • Za vsako poslovno leto bo predložena rešitev v obliki obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, tabele z izračunom odloženih davkov ter temeljnice za knjiženje
 • Začeli bomo z letom 2014, zaključili pa z letom 2016, vključno s prehodom na spremenjene standarde, ki začnejo veljati s 1.1.2016

Razkritja v računovodskih izkazih

 • Računovodske usmeritve
 • Pojasnila k izkazu poslovnega izida
 • Pojasnila k bilanci stanja

Primer razkritij slovenskega podjetja za leto 2014

12.30 – 13.00
PREDSTAVITEV E-PAKETA SRS 2016 in portala Tax-Fin-Lex

V kolikor naročite e-paket SRS 2016 v roku 3 delovnih dni po seminarju, je seminar za vas brezplačen!

View Event →
Feb
10
8:30 AM08:30

Davčno-računovodske novosti v letu 2016 - Ljubljana

CENA 190,00 EUR + DDV

Leto 2016 nam je prineslo obilo sprememb in novosti na področju davkov in računovodstva. Za podrobno predstavitev in seznanitev sprememb bodo na tokratnem seminarju z vami kar štirje predavatelji: Simona Štravs, Aleksandra Heinzer, Silva Koritnik Rakela in mag. Dejan Petkovič.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen računovodjem, finančno-računovodskim delavcem, vodjem FRS in računovodskih servisov ter vsem, ki jih zanimajo ključne spremembe in novosti na davčnem in računovodskem področju v letu 2016.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

1. SRS 2016 in ZGD-1I – novosti od 1.1.2016 dalje
Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

2. Odprava administrativnih ovir po novem ZDavP-u – pričakovane poenostavitve v letu 2016
Simona Štravs, Deps Consulting d.o.o., predsednica ZDSS

3. Dobri primeri reševanja DDV dilem v letu 2016 - predstavitev portala "DDV asistenca"
Kristina Suhadolnik, urednica portala DDV asistenca

4. Spremembe ZPIZ-2 in davčne novosti v 2016 (ZDDPO-2, ZUJF, Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah)
mag. Dejan Petkovič, Abeceda svetovanje, d.o.o., ZDSS

5. Storitve, opravljene na nepremičnini, ki se nahaja v tujini (kateri kriteriji so nam lahko v pomoč)
Aleksandra Heinzer, Pakta svetovanje d.o.o.

POTEK SEMINARJA

08.30 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 10.00 Predavanje I. del
10.00 - 11.00 Predavanje II. del
11.00 - 11.15 Predstavitev portala DDV asistenca
11.15 - 12.00 Odmor za kosilo in priložnost za druženje
12.00 - 13.00 Predavanje III. del
13.00 - 14.00 Predavanje IV. del

View Event →
Feb
4
to Feb 5

1. dnevi davkov, računovodstva in poslovnih informacij za pravnike

Z velikim zadovoljstvom vas vabimo na 1. dneve davkov, računovodstva in poslovnih informacij v organizaciji družbe IUS SOFTWARE (GV Založba). Moderatorka in predavateljica Silva Koritnik Rakela bo skupaj z drugimi predavatelji predstavila za pravnike vedno aktualno temo – poslovne kombinacije. Na delavnicah, kjer pravnike seznanjamo z osnovami računovodenja, se pojavlja vse več vprašanj o ekonomski vsebini tovrstnih transakcij: o vrednotenju podjetij, o vrednotenju posameznih sredstev, o davčni obravnavi lastnikov podjetij in ne nazadnje o evidentiranju transakcij v poslovnih knjigah. Odgovore nanje boste dobili 19. in 20. novembra 2015 v Portorožu. 

View Event →
Feb
3
8:30 AM08:30

Davčno-računovodske novosti v letu 2016 - Maribor

CENA 190,00 EUR + DDV

Leto 2016 nam je prineslo obilo sprememb in novosti na področju davkov in računovodstva. Za podrobno predstavitev in seznanitev sprememb bodo na tokratnem seminarju z vami kar štirje predavatelji: Simona Štravs, Aleksandra Heinzer, Silva Koritnik Rakela in mag. Dejan Petkovič.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen računovodjem, finančno-računovodskim delavcem, vodjem FRS in računovodskih servisov ter vsem, ki jih zanimajo ključne spremembe in novosti na davčnem in računovodskem področju v letu 2016.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

1. SRS 2016 in ZGD-1I – novosti od 1.1.2016 dalje
Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.

2. Odprava administrativnih ovir po novem ZDavP-u – pričakovane poenostavitve v letu 2016
Simona Štravs, Deps Consulting d.o.o., predsednica ZDSS

3. Dobri primeri reševanja DDV dilem v letu 2016 - predstavitev portala "DDV asistenca"
Kristina Suhadolnik, urednica portala DDV asistenca

4. Spremembe ZPIZ-2 in davčne novosti v 2016 (ZDDPO-2, ZUJF, Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah)
mag. Dejan Petkovič, Abeceda svetovanje, d.o.o., ZDSS

5. Storitve, opravljene na nepremičnini, ki se nahaja v tujini (kateri kriteriji so nam lahko v pomoč)
Aleksandra Heinzer, Pakta svetovanje d.o.o.

POTEK SEMINARJA

08.30 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 10.00 Predavanje I. del
10.00 - 11.00 Predavanje II. del
11.00 - 11.15 Predstavitev portala DDV asistenca
11.15 - 12.00 Odmor za kosilo in priložnost za druženje
12.00 - 13.00 Predavanje III. del
13.00 - 14.00 Predavanje IV. del

View Event →
Jan
26
9:00 AM09:00

SRS 2016 in ZGD-1 ter uporaba v praksi

CENA: 190 EUR + DDV

NAMEN SEMINARJA

S 1.1.2016 smo pričeli uporabljali precej prenovljeno zbirko SRS 2016 ter prenovljeno 8. poglavje ZGD-1, ki obravnava računovodsko poročanje. 

Zbirka SRS 2016 je uporabnikom prijaznejša, saj so sedaj vsa pravila računovodenja zapisana v tej zbirki. Standardi, ki pri zunanjem poročanju niso obvezni, niso več del zbirke SRS 2016. Preimenovali so se v pravila skrbnega računovodenja – PSR 2016.

KOMU JE NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki želijo na zgledih spoznati spremembe. Poleg spremenjenih standardov, ki obravnavajo posamezne gospodarske kategorije, bosta predstavljena dva nova standarda, ki obravnavata slabitev sredstev ter pošteno vrednost. Predstavili bomo tudi davčni vidik prehoda na SRS 2016.

Udeležba na seminarju je nujna za vse, ki so odgovorni za sestavo letnih poročil. Učinke ob prehodu na SRS 2016 bo potrebno razkriti že v letnem poročilu za leto 2015.

IZ PROGRAMA SEMINARJA

Spremembe ZGD-1I z vplivom na računovodenje

 • Velikostna merila za razvrstitev družb 
 • Splošna pravila merjenja gospodarskih kategorij
 • Poseben režim poročanja za mikro družbe (70a. člen ZGD-1)
 • Posojila lastnikom in drugim osebam
 • Nov izračun bilančnega dobička
 • Konsolidacija le še za velike skupine

SRS 2016 in PSR 2016

 • Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016)
 • Sistematika SRS 2016 v primerjavi s SRS 2006
 • Spremembe po posameznih kategorija:
  • Dobro ime – amortizacija
  • Osnovna sredstva – revalorizacija
  • Finančne naložbe – nekatere samo po nabavni vrednosti
  • Kapital
  • Rezerve
  • Rezervacije
  • Kmetijstvo – zaloge in osnovna sredstva
    
 • Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled 
 • Davčna obravnava prehoda na SRS 2016

Ob udeležbi na seminarju prejmete tudi (v elektronski obliki):

 • Tabelo primerjave med SRS 2006 in 2016
 • Vsebino priloge k izkazom glede na velikost družbe (69. člen ZGD-1)
 • Zglede knjižb s komentarjem za izbrane spremembe
View Event →
Oct
1
to Nov 5

Preizkušeni poznavalec DDPO

Brez dobrega poznavanja računovodskih standardov ni možno pravilno sestaviti obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Silva Koritnik Rakela, kot članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, sodeluje pri izvedbi certificiranega programa: Preizkušeni poznavalec obdavčitve dohodkov pravnih oseb v organizaciji založbe Verlag Dashöfer. V 3. modulu programa bo predstavila zbirko SRS in MSRP, opozorila na različne metode vrednotenja sredstev in obveznosti. Tudi na odložene davke ne bo pozabila.

View Event →